Fagersta kommun

Tillräcklig kompetens, gott samarbete och trivsel på arbetsplatsen!

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 11:33 CET

Tillräcklig kompetens, gott samarbete och trivsel på arbetsplatsen är några av de områden som fått högst andel positiva svar i den medarbetarenkät som genomfördes i Fagersta kommun och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i oktober 2009.

Enkätens syfte är att få ett bra underlag för att kunna förbättra arbetsmiljön och öka delaktigheten. I början av december rapporterades enkätens resultat på övergripande nivå för kommunens politiker och i skrivande stund pågår arbetet på respektive förvaltning/förbund med att delge resultatet till samtliga arbetsgrupper. Därefter börjar det konkreta arbetet för ledare/chefer att tillsammans med sina medarbetare jobba för att få en ännu bättre arbetsplats.

Medarbetarenkäten har genomförts tre gånger; år 2005, 2007 och nu 2009. Majoriteten av frågorna är så kallade skalfrågor där den enskilda personen uttrycker huruvida de instämmer eller inte instämmer på det enskilda påståendet genom att gradera på en skala från 1 till 5 (där 1 är lägst). Redovisningen ger ett mått på andelen positiva svar, det vill säga hur många procent av dem som svarat som angett 4 eller 5 på skalan. Frågorna som ställs berör områdena samarbete, delaktighet, målsättning, utveckling, organisation, arbetsförutsättningar, ledarskap, information, friskvård, övrigt och allmänt. Inom samtliga områden har andelen positiva svar ökat från år 2007 till år 2009!

Som ett sammanfattande resultat på enkäten redovisas ett så kallat Nöjd MedarbetarIndex (NMI):

NMI år 2005: 56
NMI år 2007: 64
NMI år 2009: 70

Fagersta kommun och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har alltså haft en successiv ökning av NMI över de senaste 4 åren.

Anna Forssén
Personalkonsulent
och
Ewa Wiklund
Personalchef