Länsstyrelsen i Kronobergs län

Tillsyn av fornlämningar efter skogsbruksåtgärder

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 07:00 CEST

Som ett led i tillsynsveckan under vecka 16 kommer Länsstyrelsen att följa upp tillstånd och beslut från 2011 som rör fornlämningar i skogsmark. Tillstånden innehåller bland annat villkor om hur markberedning går till eller hur nära en fornlämning plantering får ske. 

 Hur går tillsynen till?

- Vi har slumpvis valt ut ett antal beslut från 2011 där vi kommer att göra efterkontroller i fält. Under tillsynen tittar vi särskilt noga på om skogsägare har följt alla villkoren i beslutet. Villkoren kan vara att man till exempel ska genomföra en skonsam markberedning och undvika körskador, säger Markus Boxe, arkeolog vid Länsstyrelsen.

Vad är syftet med tillsynen av fornlämningarna?

Syftet med tillsynen är att följa upp beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Ingreppen sker ofta i samband med föryngringsavverkning, och genom Länsstyrelsens tillsyn kontrolleras det om villkoren i besluten följs.  Parallellt i de södra länen, från Skåne till Östergötland, sker motsvarande efterkontroller och resultatet sammanställs sedan och presenteras nationellt.

 - Tillsynen är en viktig del av länsstyrelsens arbete där vi kontrollerar om de tillstånd vi utfärdar verkligen efterlevs i praktiken. Det ger också en viktig indikation till hur alla länen i södra Götaland gemensamt kan arbeta vidare med frågor om fornlämningar i skogen, menar Markus Boxe.

För mer information kontakta:

Markus Boxe, arkeolog
010-223 74 84
Markus.Boxe@lansstyrelsen.se

Heidi Vassi, länsantikvarie
010-223 74 88
Heidi.Vassi@lansstyrelsen.se


FAKTA:
Tillsyn innebär att granskning genomförs för att se om lagar och regler efterföljs i verksamheter. Syftet är att medborgare ska kunna vara säkra på att de lagar som har beslutats av riksdagen också följs, och att reglerna är lika för alla. På Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar omkring 50 personer med tillsyn inom ca 25 olika områden. Under 2013 genomför Länsstyrelsen i Kronobergs län en samordnad tillsynsvecka där närmare ett 80-tal tillsynsbesök genomförs.  


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se