Finansdepartementet

Tillsyn på försäkringsområdet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 13:15 CEST

Den särskilde utredaren Mårten Ajne överlämnar idag betänkandet Tillsyn på försäkringsområdet (SOU 2005:85).

Betänkandet delar in tillsynen på försäkringsområdet i två principiellt skilda områden.

Det ena området är att bevaka att försäkringstagarna får sina ersättningar som följer av försäkringsavtalet. Denna tillsyn bör inriktas på det direkta skyddet av att fordringarna fullgörs snarare än det indirekta som kan uppnås med en tillsyn som är inriktad på att försäkringsbolagen skall överleva. Tillsynen bör därför i denna del lägga störst vikt vid de tillgångar som utgör säkerhet för försäkringsfordringarna (skuldtäckningstillgångarna) och att dessa tillsammans med kapitalbasen utgör en tillräcklig säkerhet för bolagens åtaganden, snarare än att bevaka ett bolags samtliga affärsrisker.

Det andra området är när försäkringstagarna dessutom har anspråk i bolagens eget kapital, dvs. i vissa ömsesidiga livförsäkringsbolag och i icke-vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Tillsynen över detta område är principiellt omöjlig att genomföra. Tillsynsmyndigheten kan inte förhindra eller på ett tillfredsställande sätt begränsa risken för interna eller externa transaktioner där det egna kapitalet används på ett sätt som åsidosätter försäkringstagarnas intressen. Det är inte en resursfråga.

Strukturproblemet med ett eget kapital utan företrädelse av den rättmätige ägaren bör i stället lösas enligt grundläggande principer som gäller för aktiebolag eller ekonomiska föreningar så att berörda ekonomiska intressen kan göra sig gällande. Denna utredning kan inte lämna förslag i den riktningen. I stället har Försäkringsföretagsutredningen (Fi 2003:10) i uppdrag att se över försäkringstagarnas inflytande över eget kapital.

Betänkandet analyserar också tillsynen över gällande reglering på försäkringsområdet. Dessutom behandlas tillsynsmyndighetens möjligheter till ingripande när försäkringsbolag har ekonomiska problem, tillsyn över registret för skuldtäckningstillgångar och den tillsyn som syftar till att avtal inte är oskäliga och att information till konsumenter är begriplig och tydlig (marknadstillsyn).


Kontakt:
Mårten Ajne
Särskild utredare
08-440 82 67
0705-82 82 67

Erik Utterström
Sekreterare
08-405 10 77
070-647 54 53