Lernia

Tillväxt och stabilt resultat

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 14:03 CET

Lernias intäkter fortsätter att öka och bröt för första gången tremiljardersgränsen och uppgick 2015 till 3 030 (2 657) mkr. Koncernens rörelseresultat uppgick till 106 (111) mkr, vilket är i linje med ägarens finansiella mål men något lägre än föregående år. Mixförskjutningen från utbildningstjänster till bemanningstjänster är den främsta förklaringen till den lägre rörelsemarginalen om 3,5 (4,2) procent. Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 796 (685) mkr, en ökning med 111 mkr och rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 17 (27) mkr, en minskning med 10 mkr hänförligt till lägre resultat i utbildningsverksamheten.

Rörelseresultatet inom bemanning har ökat jämfört med föregående år till följd av att vi har fler bemanningskonsulter i uppdrag hos våra kunder, främst inom industrisektorn som gynnas av en fortsatt relativt stabil konjunktur. Inom utbildning ligger rörelseresultatet i linje med föregående år, där ökade utmaningar möts av en än bättre framförhållning i verksamheten.

– Vår strategi att nå ut till fler kunder och utbildningsdeltagare ger resultat. Under 2016 gör vi nya satsningar för att ytterligare intensifiera arbetet med att få fler människor i arbete. Dessa satsningar är angelägna då vi under det gångna året välkomnat många nya människor till vårt land, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information kontakta:

Helena Skåntorp, vd och koncernchef, 0708-18 39 07, fornamn.efternamn@lernia.se

Inge Lindberg, CFO, 0771-650 650, fornamn.efternamn@lernia.se

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. Våra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration. Vi finns på fler än 100 orter i Sverige och är kvalitets- och miljöcertifierade. Besök gärna www.lernia.se.