Statistiska centralbyrån, SCB

Tillväxttakten minskar i penningmängden

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 09:33 CET

Finansmarknadsstatistik oktober, 2006:

Tillväxttakten minskar i penningmängden

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, minskar från 19,2 procent i september till 14,6 procent i oktober. Utlåningen från monetära finansinstitut, MFI, till hushåll för bostadsändamål uppgick till 1 111 miljarder SEK med en årlig tillväxttakt på 13,2 procent. Det innebär en svagt nedåtgående kurva för tillväxttakten de senaste månaderna samtidigt som de flesta utlåningsräntor fortsätter uppåt.

Penningmängden
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183945.asp

Den årliga tillväxttakten i M3 sjönk till 14,6 procent i oktober från 19,2 procent i september 2006. Mätt som tre månaders glidande medelvärde ligger den årliga tillväxttakten i M3 under perioden augusti 2006 till oktober 2006 på 17,7 procent medan den för perioden juli 2006 till september 2006 låg på 18,9 procent.


Den årliga tillväxttakten i M1 ligger på 10,8 procent i oktober 2006 jämfört med 12,8 procent i september. M1, som består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten uppgick till 1 179 miljarder SEK under oktober, samma period uppgick M3 som förutom M1 även inkluderar inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper, till 1 715 miljarder SEK.

PenningmängdenUtlåningen till Hushållen

Utlåningen till hushåll ligger på en fortsatt hög nivå, den totala volymen för MFI:s utlåning till hushållen uppgick i slutet av oktober till 1724 miljarder SEK vilket innebär en årlig tillväxttakt på 12,1 procent. Bostadsinstitutens totala volym uppgick till 1 217 miljarder SEK, vilket är 71 procent av den totala utlåningen till hushåll från MFI.


Vid utgången av oktober 2006 uppgick den totala utlåningen till hushåll för bostadsändamål från MFI till 1 111 miljarder SEK, detta motsvarar en årlig tillväxttakt på 13,2 procent vilket tyder på en svag avmattning i tillväxttakten de senaste fyra månaderna. Bostadsinstitutens utlåning står för den största delen av den totala utlåningen till hushåll för bostadsändamål och uppgick i oktober till 972 miljarder SEK.

Utlåningsräntor

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på samtliga utestående lån till hushåll har ökat stadigt under 2006, från 3,69 vid årsskiftet till 4,10 procent i oktober, till icke-finansiella företag har MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på samtliga utestående lån under samma period ökat från 3,31 till 3,84 procent. Av dessa lån har utlåningsräntan på de långa lånen (med ursprunglig räntebindningstid på över 5 år) till hushållen sedan årsskiftet minskat från 5,43 till 5,17 procent och under samma period har dessa lån till icke finansiella företag sjunkit från 4,99 till 4,87 procent i oktober.


I oktober var MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till hushåll totalt 4,72 procent vilket är en uppgång från 3,77 procent vid årsskiftet och 4,58 procent föregående månad. Av dessa lån hade de med rörlig ränta eller en räntebindningstid på upp till tre månader gått från 2,91 procent vid årsskiftet till 3,91 procent i oktober (3,81 procent föregående månad). Även utlåningsräntan för nya avtal till hushåll med räntebindningstider över ett år har gått upp sedan årsskiftet men sjönk däremot något mellan september och oktober.


Bostadsinstitutens utlåningsränta på nya avtal till hushåll ligger på 3,83 procent i oktober vilket är oförändrat jämfört med föregående månad, från årsskiftet är det dock en ökning med 0,65 procentenheter.

Definitioner och förklaringarSCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-12-29 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för Finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Kristian Tegbring
Tfn 08-5069 44 97
E-post kristian.tegbring@scb.se

Jan-Olof Elldin
Tfn 08-5069 41 69
E-post jan-olof.elldin@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.