Diskrimineringsombudsmannen

Tingsrättsdom: Veolias busschaufför trakasserade passagerare

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 14:26 CEST

Paret som åkte buss med Veolia och blev utskällda av chauffören, utsattes för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet. Det meddelar Solna tingsrätt i en dom idag. Veolia ska betala 20 000 kronor var till mannen och kvinnan i diskrimineringsersättning.

Mannen, kvinnan och deras nyfödde son åkte buss till Eskilstuna centrum. Mannen bar skägg och kvinnan religiös huvudbonad.  Det var trångt och någon kom åt stoppknappen vid upprepade tillfällen.

Busschauffören trodde att det var paret som tryckte på stoppknappen. Han stannade bussen, gick bakåt mot parets plats, slog kvinnan på knät, skrek något som paret uppfattade som ”åk tillbaka till Talibanland” samt gjorde en obscen gest mot dem.

Tingsrätten anser att busschauffören kränkt parets värdighet och att hans agerande hade samband med deras etniska tillhörighet. Men den diskriminering paret utsatts för har inte fått några bestående konsekvenser för dem, att t.ex. jämföra med en förlorad anställning eller bostad, enligt domslutet. Tingsrätten har därför beslutat om en diskrimineringsersättning på 20 000 kronor vardera för mannen och kvinnan istället för de 100 000 vardera, som DO har yrkat i stämningsansökan.

– Det är bra att tingsrätten har gått på vår linje i diskrimineringsfrågan och att man konstaterar att det här är trakasserier i strid mot lagen, men jag tycker att det är ett bekymmer att nivåerna på de diskrimineringsersättningar som döms ut fortfarande är för låga, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

Bakgrund:

Diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Därför infördes 2009 i den nya diskrimineringslagen påföljden diskrimineringsersättning, som ska ligga på en högre nivå och inte jämföras med skadestånden i brottmål (prop. 2007/08:95 s.391). Diskrimineringsersättningen ska dels vara en ersättning för den kränkning den enskilde utsatts för och dels verka avskräckande för att effektivt motverka diskriminering i samhället. 

För ytterligare uppgifter kontakta DO:s presstjänst på tfn 08- 120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.