FAO

Tio åtgärder för att skydda världshaven

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 15:13 CET

FN-organ uppmanar enskilda stater och det internationella samfundet till ökat engagemang

FN presenterade i veckan en plan för att förbättra förvaltningen av oceaner och kustområden. The Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability varnar för det försämrade tillståndet i världshaven och belyser deras viktiga bidrag i form av näringsrik kost, reglering av klimatet och som understöd för våra ekonomier och försörjningsmöjligheter. I dokumentet konstateras att trots att oceanerna täcker 70 procent av jordens yta, är endast omkring en procent skyddade.

Planen har tagits fram av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), UNESCO:s mellanstatliga oceanografiska kommission (IOC), den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Den presenterades vid UNESCO:s  generalkonferens och har förberetts inför FN-konferensen om hållbar utveckling (Rio+20, juni 2012)

Tio konkreta åtgärder som föreslås är att:

  • Möjliggöra för den globala handeln med utsläppsrätter att även inkludera kolinlagring från haven (en så kallad blå utsläppsmarknad), med syfte att skapa direkta ekonomiska fördelar av att skydda marina livsmiljöer
  • Fylla luckor i regleringen av världshaven genom att stärka FN:s havsrättskonvention (UNCLOS)
  • Stödja en utveckling av gröna ekonomier bland små önationer
  • Satsa på forskning kring försurningen av haven - hur anpassning och utsläppsminskning kan ske
  • Stärka institutioner för vetenskaplig övervakning av havs- och kustområden
  • Reformera och stärka organisationer som arbetar med regional förvaltning av haven
  • Främja hållbart fiske och fiskodling
  • Stärka det juridiska ramverket för att bemöta problemet med främmande arter i vattenmiljöer
  • Minska utsläppen och förbättra återcirkuleringen av näringsämnen (exempelvis från konstgödsel och avloppsvatten) genom reglering och ekonomiska styrmedel
  • Stärka samordningen, samstämmigheten och effektiviteten i FN:s system kring havsrelaterade frågor

Dokumentet framhåller att 60 procent av världens viktigaste marina ekosystem har förstörts eller överutnyttjas, vilket resulterar i stora ekonomiska och sociala förluster. Mangroveskogar har förlorat 30 till 50 procent av sin ursprungliga utbredning, medan korallrev har förlorat 20 procent. Som följd har sårbarheten ökat i många tätbefolkade kustnära områden. Vidare har ekosystemen i djuphaven praktiskt taget inget skydd alls. Deras biologiska mångfald och livsmiljöer har ett betydande värde, men full kunskap om dem saknas ännu. Oceanerna tar även upp nära 26 procent av koldioxidutsläppen från atmosfären. Det påskyndar försurningen som redan idag hotar flera planktonarter och utgör därmed en fara mot hela den marina näringskedjan och därav beroende socioekonomiska aktiviteter.

Många av de här problemen är inte nya, men har förvärrats av allt kraftigare påfrestningar från klimatförändringen, ökad mänsklig aktivitet och teknisk utveckling. Vid toppmötena i Rio de Janeiro (1992) och i Johannesburg (2002) enades det internationella samfundet om ta sig an dessa utmaningar. Men åtgärderna har varit relativt verkningslösa vilket lett till att målsättningarna inte uppfyllts. Så var fallet med överrenskommelsen om att låta fiskebestånden återhämta sig till hållbara nivåer 2015, liksom med löftet att skapa nätverk av marina reservat till 2012. Få länder har lagstiftat om att minska föroreningar som kommer från land, vilket har lett till en ökning av antalet döda havsmiljöer. Hittills har mer än 400 marina områden listats som ”biologiskt döda”.

”Ett fullständigt genomförande av de tio åtgärderna kräver ytterligare insatser från regeringar, mellanstatliga organisationer och det internationella samfundet”, menar författarna till rapporten. Situationen vi ser idag är ett resultat av otillräcklig politisk vilja, bristande resurser, svaga institutioner, begränsad vetenskaplig data och obalanser på marknaden.

”Omställningen så att havens blå ekonomi blir grön, kommer drivas av forskning och teknologi” avslutar de. ”Men för att lyckas behövs förbättrade riktlinjer och effektiva institutioner. Det kommer krävas engagemang och finansiering från såväl det internationella samfundet som enskilda länder och näringsliv”.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Norden

Blueprint for Ocean and Coastal Sustainability

FAO:s etiska riktlinjer för ett hållbart fiske

FAO och Rio+20