Socialstyrelsen

Tio myndigheter rapporterar till regeringen: Personalen inom kommunernas vård och omsorg behöver bättre villkor och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 10:33 CET

De anställda inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade behöver
bättre villkor och arbetsmiljö. Det behövs fler ledare och dessa behöver
bättre stöd. Yrkesförberedande utbildning måste utökas och ges nya former.
Rekryteringsvägar för olika grupper behöver läggas till rätta. Detta
konstaterar tio statliga myndigheter i en rapport till regeringen som
beskriver förutsättningarna för kommunernas kompetensförsörjning.
Myndigheterna överväger nu vad staten bör göra för att skapa bättre
förutsättningar för kommunerna att klara de stora utmaningar som de står
inför.

Inom kommunernas vård och omsorg om äldre och funktionshindrade arbetar 360
000 personer. Mer än 9 av 10 är kvinnor och majoriteten arbetar deltid.
Många är vikarier och timanställda, utan tillräcklig anställningstrygghet.
Belastningen i arbetet har ökat. Många har arbetsskador och arbetsrelaterade
sjukdomar och sjukfrånvaron är hög. Fyra av tio inom omvårdnadspersonalen
har inte fått den yrkesutbildning de behöver för sitt arbete.

Många anställda går i pension under åren fram till 2015, samtidigt som
knappheten på arbetskraft förväntas tillta. Upp mot en halv miljon personer
med omvårdnadsutbildning behöver börja arbeta inom vård och omsorg under
perioden beräknat på nuvarande personalomsättning. Med dagens
utbildningsdimensionering skulle bristen på utbildade bli 200 000 personer
år 2015. Utbildningsdimensioneringen måste därför öka kraftigt, särskilt
vuxenutbildningen. Bland annat krävs nya former av arbetsplatsförlagd
utbildning och bättre studiefinansiering.

Brukarna har allt oftare omfattande, sammansatta och föränderliga behov av
hjälp. För att ge vård och omsorg av god kvalitet behöver all personal ha
grundläggande yrkesutbildning och få goda utvecklingsmöjligheter.
Kompetenskraven behöver bli tydligare och fler anställda med eftergymnasial
utbildning behövs.

Alla anställda bör ges möjlighet till tillsvidareanställning på heltid.
Arbetsvillkoren måste förbättras så att alla orkar arbeta till ordinarie
pensionering. Runt hälften av ledarna har fler än 30 medarbetare, vilket är
orimligt.

De stora tillskotten till arbetskraften de kommande 5-10 åren är de stora
ungdomskullarna och de allt fler i arbetskraften med utländsk bakgrund. Unga
kvinnor är intresserade av vård- och omsorgsarbete, särskilt i uppgifter som
kräver högskoleutbildning. Intresset hos unga män är begränsat. Intresset
för utbildning och arbete inom vård och omsorg behöver därför stimuleras.

Myndigheterna kommer att lägga fram konkreta åtgärder för att underlätta
kommunernas kompetensförsörjning i en handlingsplan före sommaren 2004.
Redan nu lyfter dock myndigheterna fram några områden där åtgärder behövs:

* Omvårdnadspersonalen bör få större självständighet.
Delegeringsbestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen bör ses över. En
gemensam vård- och omsorgslag där personalens och brukarnas ställning
klargörs bör övervägas.
* Möjligheterna att kombinera utbildning och arbete behöver
förbättras, bl.a. behöver studiefinansieringen förbättras.
* Ersättning till kommunerna för praktisk utbildning bör utgå även
till kommunerna, för studerande vid sjuksköterskeprogrammet.
* En riktad flerårig satsning på vuxenlärande inom vård och omsorg,
knutet till arbetsplatserna, bör övervägas.
* Arbetsmiljö och arbetstider bör anpassas till äldre medarbetares
förutsättningar. Drivkrafterna för arbetstagare att delta i arbetslivet och
för arbetsgivare att rekrytera och behålla äldre arbetstagare bör
förbättras.
* Statens stöd till genomförandet av arbetsmiljöbestämmelserna behöver
förbättras.
* Flexibla ingångar till vården och omsorgen bl.a. för personer med
utländsk bakgrund behöver skapas.
* Högskoleutbildningar inom vård- och omsorgsområdet bör ses över till
innehåll och dimensionering för att svara mot framtida efterfrågan.
* Avgränsningen av det offentliga åtagandet och finansieringen av
vården och omsorgen behöver klargöras.

Mer information:
Socialstyrelsen; Gert Alaby, 08-555 535 68, projektledare.
Arbetsmarknadsstyrelsen; Anna Hellstadius, 08-586 064 53
Arbetsmiljöverket; Ester Svärd, 08-730 90 98
Centrala Studiestödsnämnden; Margaretha Holmlund, 060-18 60 52
Högskoleverket; Thomas Furusten, 08-563 085 12
Integrationsverket; Else Berglund, 011-36 13 74
Migrationsverket; Björn Vestin, 011-15 60 00
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning;
Mona Thuresson, 0451-454 94
Riksförsäkringsverket; Anna-Stina Röcklinger, 08-786 96 64
Skolverket; Britt-Marie Jarnhammar, 08-527 333 37