Socialstyrelsen

Tio myndigheter rapporterar till regeringen: Personalen inom kommunernas vård och omsorg behöver bättre villkor och arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 13:23 CET

Gemensamt pressmeddelande från Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Centrala Studiestödsnämnden, Högskoleverket, Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Riksförsäkringsverket, Skolverket och Socialstyrelsen

De anställda inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade behöver bättre villkor och arbetsmiljö. Det behövs fler ledare och dessa behöver bättre stöd. Yrkesförberedande utbildning måste utökas och ges nya former. Rekryteringsvägar för olika grupper behöver läggas till rätta. Detta konstaterar tio statliga myndigheter i en rapport till regeringen som beskriver förutsättningarna för kommunernas kompetensförsörjning. Myndigheterna överväger nu vad staten bör göra för att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att klara de stora utmaningar som de står inför.

Inom kommunernas vård och omsorg om äldre och funktionshindrade arbetar 360 000 personer. Mer än 9 av 10 är kvinnor och majoriteten arbetar deltid. Många är vikarier och timanställda, utan tillräcklig anställningstrygghet. Belastningen i arbetet har ökat. Många har arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar och sjukfrånvaron är hög. Fyra av tio inom omvårdnadspersonalen har inte fått den yrkesutbildning de behöver för sitt arbete.

Många anställda går i pension under åren fram till 2015, samtidigt som knappheten på arbetskraft förväntas tillta. Upp mot en halv miljon personer med omvårdnadsutbildning behöver börja arbeta inom vård och omsorg under perioden beräknat på nuvarande personalomsättning. Med dagens utbildningsdimensionering skulle bristen på utbildade bli 200 000 personer år 2015. Utbildningsdimensioneringen måste därför öka kraftigt, särskilt vuxenutbildningen. Bland annat krävs nya former av arbetsplatsförlagd utbildning och bättre studiefinansiering.

Brukarna har allt oftare omfattande, sammansatta och föränderliga behov av hjälp. För att ge vård och omsorg av god kvalitet behöver all personal ha grundläggande yrkesutbildning och få goda utvecklingsmöjligheter. Kompetenskraven behöver bli tydligare och fler anställda med eftergymnasial utbildning behövs.

Alla anställda bör ges möjlighet till tillsvidareanställning på heltid. Arbetsvillkoren måste förbättras så att alla orkar arbeta till ordinarie pensionering. Runt hälften av ledarna har fler än 30 medarbetare, vilket är orimligt.

De stora tillskotten till arbetskraften de kommande 5-10 åren är de stora ungdomskullarna och de allt fler i arbetskraften med utländsk bakgrund. Unga kvinnor är intresserade av vård- och omsorgsarbete, särskilt i uppgifter som kräver högskoleutbildning. Intresset hos unga män är begränsat. Intresset för utbildning och arbete inom vård och omsorg behöver därför stimuleras.

Myndigheterna kommer att lägga fram konkreta åtgärder för att underlätta kommunernas kompetensförsörjning i en handlingsplan före sommaren 2004. Redan nu lyfter dock myndigheterna fram några områden där åtgärder behövs:

- Omvårdnadspersonalen bör få större självständighet. Delegeringsbestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen bör ses över. En gemensam vård- och omsorgslag där personalens och brukarnas ställning klargörs bör övervägas.

- Möjligheterna att kombinera utbildning och arbete behöver förbättras, bl.a. behöver studiefinansieringen förbättras.

- Ersättning till kommunerna för praktisk utbildning bör utgå även till kommunerna, för studerande vid sjuksköterskeprogrammet.

- En riktad flerårig satsning på vuxenlärande inom vård och omsorg, knutet till arbetsplatserna, bör övervägas.

- Arbetsmiljö och arbetstider bör anpassas till äldre medarbetares förutsättningar. Drivkrafterna för arbetstagare att delta i arbetslivet och för arbetsgivare att rekrytera och behålla äldre arbetstagare bör förbättras.

- Statens stöd till genomförandet av arbetsmiljöbestämmelserna behöver förbättras.

- Flexibla ingångar till vården och omsorgen bl.a. för personer med utländsk bakgrund behöver skapas.

- Högskoleutbildningar inom vård- och omsorgsområdet bör ses över till innehåll och dimensionering för att svara mot framtida efterfrågan.

- Avgränsningen av det offentliga åtagandet och finansieringen av vården och omsorgen behöver klargöras.

Mer information:
Socialstyrelsen; Gert Alaby, 08-555 535 68, projektledare.
Arbetsmarknadsstyrelsen; Anna Hellstadius, 08-586 064 53
Arbetsmiljöverket; Ester Svärd, 08-730 90 98
Centrala Studiestödsnämnden; Margaretha Holmlund, 060-18 60 52
Högskoleverket; Thomas Furusten, 08-563 085 12
Integrationsverket; Else Berglund, 011-36 13 74
Migrationsverket; Björn Vestin, 011-15 60 00
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning;
Mona Thuresson, 0451-454 94
Riksförsäkringsverket; Anna-Stina Röcklinger, 08-786 96 64
Skolverket; Britt-Marie Jarnhammar, 08-527 333 37