Länsstyrelsen i Östergötlands län

Tiomiljonersvallen sprängd!

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:04 CET

Med 2006 års utdelning på 727 000 kr har stiftelsen Tåkernfonden WWF delat ut mer än 10 miljoner kronor olika naturvårdsprojekt vid Tåkern. Tåkernfonden WWF har idag en mycket stor betydelse för naturvårdsarbetet vid sjön.

Tåkernfonden WWF bildades 1987 med syftet att bevara Tåkerns och Tåkernbygdens naturvärden och att göra dem tillgängliga för allmänheten. Idag har Tåkernfonden WWF ett värde som överstiger 20 miljoner och fonden delar årligen ut anslag till projekt för besökare, forskning och skötselinsatser kring sjön Tåkern.

- Vi har flera doldisar vid Tåkern ska undersökas sommaren 2006, nämligen trollsländor och dykarskalbaggar som båda trivs i de varierade rika naturmiljöerna kring Tåkern, säger Maria Taberman handläggare för Tåkernfonden. Artgrupperna har gått starkt tillbaka i Europa och miljön kring Tåkern är mycket gynnsam för dessa insektsgrupper.

Det största anslaget, sammanlagt 440 000 kr, går till Tåkerns strandängar. Av detta anslås
135 000 kr för ersättningar till djurhållare, som har djur på bete vid Tåkern och 70 000 kr går till direkta skötselinsatser med bl a slåtter på Väversundamaden och strandängarna vid Glänås. Till fortsatt guideverksamhet kring sjön anslås 90 000 kr. 120 000 kr ska användas för att göra en inventering av strandskogarna kring Tåkern. Gässen vid Tåkern ska erbjudas andra gärden än de med traditionella grödor. Förvaltaren får 25 000 kr för att odla särskilda gåsbetesåkrar.

- Kunskap om arternas behov och deras förekomst kring sjön ska förbättras. Satsningen på guidning vid Tåkern fortsätter med stöd av Tåkernfonden WWF, den är ett viktigt sätt att få människor att uppleva den rika natur- och kulturmiljön kring sjön, säger Maria Taberman.

Projektet Tåkerns vattenmiljö får sammanlagt 75 000 kr. Inom projektet kommer man att fortsätta de årliga undersökningarna av vatten och plankton och också göra en kartering av sjöns växtlighet. Tåkerns vattenmiljö förändras cykliskt och man vill genom undersökningarna bl a följa utvecklingen i sjön och kartlägga sambanden mellan sjöns vegetation och fågelliv.

Tåkern är "Fåglarnas sjö". Tåkerns Fältstation får 91 600 kr uppföljning av förändringar i fågellivet på det öppna vattnet, i vassar, på strandängar, i strandskogen och i sjöns omgivningar. Fåglar som kommer att studeras är bland annat rördrom, svarttärna, skäggmes och pungmes. Antalet grågåskullar kommer att räknas kring sjön och häckande fåglar på strandängarna ska inventeras.

Trollsländornas liv och leverne vid Tåkern ska undersökas och dokumenteras genom ett anslag från Tåkernfonden på 60 000 kr. Flera arter av trollsländor är utpekade som internationellt skyddsvärda av EU. Detsamma gäller även för dykarskalbaggarna där bl a gulbrämad dykare och paljettdykare ska inventeras, samma summa anslås av Tåkernfonden till denna inventering.

För ytterligare information:
Maria Taberman, 0703-18 63 25

Mariethe Larsson,
Informationschef
E-post: mariethe.larsson@e.lst.se
Arb: 013-19 63 75 ,
Mobil: 0703- 66 73 66

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3, 58186 Linköping