Justitiedepartementet

Tiopunktsprogram för bättre integration

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:18 CEST

I vårpropositionen presenterar regeringen ett tiopunktsprogram med kraftfulla insatser för bättre integration. Under åren 2006 till 2008 satsas 2 miljarder kronor.


Regeringen gör nu den största enskilda satsningen på integrationspolitiken någonsin. Tiopunktsprogrammet är framför allt inriktat på skola och utbildning, fler jobb och företag, krafttag mot diskriminering, utveckling av segregerade stadsdelar samt snabbare etablering för personer som får uppehållstillstånd.

Bakgrund
I Sverige bor människor med bakgrund från nästan 200 länder. Det är en viktig tillgång för landet. Stödet för integration och mångfald är stort hos den svenska befolkningen. Viktigast för framgångsrik integration är utan tvekan arbete. Integrationen på arbetsmarknaden är dock inte tillräcklig idag. Sysselsättningen bland utrikes födda har ökat under senare tid och närmat sig den bland inrikes födda. Men skillnaden i sysselsättningsgrad jämfört med inrikes födda är fortfarande oacceptabelt stor. Regeringens omfattande generella satsningar på fler jobb, till exempel plusjobben, satsningar på utbildning och förstärkningarna av arbetsförmedlingarnas verksamhet, har förbättrat möjligheterna till arbete för såväl inrikes som utrikes födda. Men det behövs också särskilda insatser för att förbättra möjligheterna till arbete och utbildning för kvinnor och män med utländsk bakgrund. Sverige ska vara en förebild på integrationsområdet och 10-punktsprogrammet som nu presenteras är ett steg på vägen.

Tiopunktsprogrammet

Satsningar på barn och unga

1. 100 skolor - 1000 resurspersoner
För att förbättra elevernas resultat i skolan kommer skolor med hög andel elever som inte når utbildningsmålen att få extra resurser. Under en fyraårsperiod ska sammanlagt 1000 resurspersoner, gärna med en akademisk utbildning, som har särskild språkkompetens som matchar elevernas modersmål anställas på hundra skolor i segregerade områden och i skolor med låg måluppfyllelse..

Resurspersonerna ska fungera som ett stöd i undervisningen och därigenom bidra till att fler barn och ungdomar kan gå ut skolan med fullständiga betyg. Resurspersonerna ska också kunna vara ett stöd för att erbjuda tvåspråkig undervisning. Dessutom ska resurspersonerna kunna hjälpa elever med läxläsning och kontakterna mellan hem och skola. Satsningen startar redan i år och under 2006 till 2008 satsas 350 miljoner kronor. En särskild nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar ska dessutom tas fram.

2. Stöd till lärlingsutbildning
Tidigare försök med lärlingsutbildning i gymnasieskolan har inte fått tillräcklig omfattning. En ny lärlingsutbildning införs under 2007. Utbildningen ska utformas så att den blir ett attraktivt alternativ för ungdomar. Ett utvecklingsstöd för etablering av en gymnasial lärlingsutbildning lämnas till 20 kommuner med hög andel gymnasieelever med utländsk bakgrund och där andelen med slutbetyg från de yrkesinriktade programmen är särskilt låg. Satsningen beräknas omfatta 500 lärlingsplatser på olika arbetsplatser.

Satsningar på jobb, företagande och utbildning

3. Snabb etablering av nyanlända invandrare
Samhällets insatser för vuxna nyanlända invandrare behöver fokusera än mer på snabbt inträde på arbetsmarknaden och vikten av att komma i egen försörjning. En försöksverksamhet startar den 1 juli 2006 där Arbetsförmedlingen får ett sammanhållande ansvar för vissa nyanlända kvinnor och män i arbetsför ålder. Arbetslivsinriktade insatser ska börja tidigare än idag och ske parallellt med utbildningen i svenska. Det nya uppdraget till Arbetsmarknadsverket inleds som ett geografiskt avgränsat försök under två år. Sammanlagt anslås 130 miljoner kronor.

4. Arbetsplatsintroduktion blir en del i den ordinarie verksamheten Den försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion för långtidsarbetslösa invandrade och flyktingar som bedrivits i 24 kommuner har varit framgångsrik. En majoritet av dem som deltagit i programmet har fått anställning. Satsningen ska nu permanentas och införlivas i den ordinarie verksamheten. Det innebär att staten skjuter till 148 miljoner kronor per år från 2007.

5. Fler nya företagare
Många utrikes födda personer vill starta och utveckla egna företag men upplever att det kan vara svårt att få rådgivning och lån. För att förbättra möjligheterna för invandrade svenskars företagande föreslår regeringen nu en satsning på 20 miljoner kronor extra per år 2007 och 2008 till Internationella företagarföreningen (IFS) och ALMI. Hos IFS ges rådgivning på flera språk. Genom att IFS verksamhet integreras i ALMI får verksamheten nationell spridning.

6. Bättre utbildning i svenska
För att utrikes födda ska få goda kunskaper i svenska och snabbt kunna gå vidare till reguljär utbildning och arbete ska svenskutbildningen för utrikes födda stärkas och kvalitetsutvecklas. Som ett led i detta föreslås en satsning på kompetensutveckling av de verksamma lärarna. Satsningen innefattar både kompetensutveckling i svenska som andraspråk och i alfabetisering av vuxna. Skolverket kommer dessutom att få i uppdrag att utarbeta en ny kursplan för svenska för invandrare som mer fokuserar på kvalificerad språkutbildning. Totalt anslås cirka 19 miljoner kronor.

7. Kompletterande utbildning och validering
Många akademiker med utländsk utbildning saknar arbete som motsvarar nivån på deras utbildning. Regeringen avsätter därför resurser för att fler personer med utländsk utbildning ska ges möjlighet till kompletterande utbildning.

En tvåårig satsning görs på utbildning av lärare med utländsk examen. Utbildningen kommer att vara ettårig och omfatta 300 studenter per år. Den kommer bland annat att genomföras på Lärarhögskolan i Stockholm och vid några andra lärosäten.

Ett pilotprojekt med en tvåårig kompletteringsutbildning för 30 jurister med utländsk examen genomförs

Satsningen på högre praktisk förvaltningsutbildning för att öka den etniska mångfalden i statsförvaltningen som bedrivs vid Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö högskola förlängs så att ytterligare 120 studenter med utländsk bakgrund kan antas till utbildningen år 2007.

Dessutom får Verket för högskoleservice extra resurser för att förbättra bedömningen av utländska gymnasiebetyg och förkorta handläggningstiderna.

De nya satsningarna på kompletterande utbildning och validering uppgår till cirka 90 miljoner kronor under år 2006 till 2008.

Insatser mot diskriminering

8. Förstärkt antidiskrimineringsarbete
Diskrimineringen i samhället måste upphöra om målet om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla ska kunna uppnås. De attityder som leder till strukturell diskriminering i samhället måste bekämpas. Lagstiftningen mot diskriminering har skärpts ordentligt på senare år och en rad andra åtgärder har genomförts. Men arbetet mot diskriminering behöver förstärkas ytterligare.

För att förbättra tillsynen av diskrimineringslagstiftningen och nå utsatta grupper ökas anslagen till ombudsmannen mot etnisk diskriminering med 13 miljoner kronor från 2007.

Antidiskrimineringsbyråernas verksamhet förstärks och det statliga anslaget till verksamheten ökas med 1 miljon kronor 2006 och med 4 miljoner kronor per år från och med 2007.

Regeringen avser att genomföra försök med avidentifierade ansökningshandlingar vid rekryteringsprocesserna vid ett antal myndigheter.

Diskriminering i rättsväsendet får inte förekomma och Brottsförebyggande rådet kommer att ges i uppdrag att genomföra en undersökning om diskriminering i rättsprocessen av målsägande och tilltalade med utländsk bakgrund.

Dessutom avser regeringen att under året ålägga strategiskt viktiga statliga myndigheter att utveckla antidiskrimineringsstrategier för sin verksamhet.

Insatser för utveckling av segregerade stadsdelar

9. Utvidgat storstadsarbete och andra insatser för segregerade stadsdelar Sedan 1998 har staten bedrivit ett framgångsrikt storstadsarbete i sju storstadskommuner. Arbetet breddas nu och regeringen kommer att erbjuda ytterligare 20 av de största kommunerna med liknande behov möjlighet att teckna lokala utvecklingsavtal. För år 2007 och 2008 satsas totalt 60 miljoner kronor.

Tryggheten i bostadsområden och stadsdelar behöver öka. Därför genomförs insatser för trygga bostadsområden. En satsning på tidigare och tydligare insatser för ungdomar som begår brott föreslås i vårpropositionen för att bland annat öka tryggheten i förorterna. Regeringen initierar flera åtgärder som bekämpar ungdomsbrottsligheten och dess orsaker. Bland annat föreslår vi en försöksverksamhet för att stärka insatserna för kriminellt belastade ungdomar i utsatta områden och avsätter 50 miljoner kronor under år 2006 och 90 miljoner kronor under per år 2007 och 2008. Metoden bygger på en förstärkt vårdkedja där staten subventionerar vården på ungdomshem samt att den unge får en särskild samordnare för de stöd och insatser som behövs.

För att bättre kunna möta unga som gjort sig skyldiga till brott har regeringen tidigare initierat ändringar i reglerna om påföljder för unga lagöverträdare. Förslagen syftar till att förbättra möjligheterna att ingripa tidigt för att motverka att barn utvecklar en kriminell livsstil. Handläggningstiden för mål mot unga ska bli kortare.

Ett statligt bidrag till kommunala hyresgarantier för att underlätta för individer och hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden införs från 2007. 100 miljoner kronor anslås per år 2007 till 2009.

För att ta vara på ungdomars kreativitet och få dem mer delaktiga i samhället behövs bra allmänna samlingslokaler. Regeringen avser därför att ytterligare öka stödet till allmänna samlingslokaler så att dessa i större utsträckning ska kunna nyttjas av ungdomar. För år 2007 och 2008 anslås ytterligare totalt 7 miljoner kronor.

Snabbare integration av personer som får uppehållstillstånd

10. Ökade resurser för snabbare integration av nyanlända
Det är i kommunerna som mottagandet av personer som fått uppehållstillstånd får ett konkret innehåll. Det är där som de nyanlända lär sig svenska och etablerar sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Den tillfälliga lagstiftningen om ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut kommer att öka kommunernas flyktingmottagande i år. För att säkerställa att nyanlända snabbt kommer ut i kommunerna och att introduktionen i samhälls- och arbetslivet sker snabbt föreslår regeringen i vårpropositionen att ett tillfälligt stöd lämnas till kommuner som under 2006 ökar sitt flyktingmottagande. Stödet kommer både att lämnas till kommuner som tar emot ett ökat antal personer från Migrationsverkets anläggningsboende och de kommuner som tar emot ett stort antal personer från så kallat eget boende (EBO). Kommuner som uppfyller vissa villkor ska få en tillfällig ersättning med ett engångsbelopp på 20 000 kronor för varje person som tas emot under 2006.

För att ytterligare underlätta mottagandet och introduktionen av nyanlända personer under 2006 kan det också finnas behov av extra medel för till exempel särskilda bostadslösningar och andra insatser. År 2006 avsätts därför 100 miljoner kronor för detta ändamål. Integrationsverket får också extra resurser under 2006 för arbetet med bosättning av nyanlända. Totalt anslås 606 miljoner kronor extra för flyktingmottagandet 2006.

Dessutom höjs schablonersättningen till kommunerna för mottagande av nyanlända flyktingar och anhöriga permanent från 2007. För vuxna blir höjningen 10 000 kronor. Schablonhöjningen innebär att kommunerna beräknas tillföras 122 miljoner kronor för flyktingmottagandet 2007.

De ökade resurserna ger kommunerna möjligheter förbättra introduktionsverksamheten och utveckla verkningsfulla individuella handlingsplaner för bland annat nyanlända flyktingar. Dessa handlingsplaner bör innehålla både rättigheter och skyldigheter med syfte att skapa jämlika villkor och få till stånd en snabb etablering i det svenska samhället.


Kontakt:
Olle Eriksson
Pressekreterare hos Jens Orback
08-405 57 96
0702-71 66 18
olle.eriksson@justice.ministry.se

Kristian Brangenfeldt
Politiskt sakkunnig
08-405 16 34
0703-02 06 94
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida för ekonomiska vårpropositionen (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop.2005/06:100 Ekonomiska vårpropsitionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6572/a/61851)
Faktablad:Särskilda satsningar för bättre integration (http://www.regeringen.se/sb/d/6573/a/62155)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)