ENACO

TITE: DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:10 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41625


Tredje kvartalet

· Omsättningen uppgick till 16,0 Mkr (25,1 Mkr)
· Rörelseresultat för kvartalet 0,5 Mkr (0,5 Mkr)
· Resultat efter finansnetto 0,4 Mkr (0,3 Mkr)


Perioden januari-september

· Omsättningen uppgick till 59,1 Mkr (65,0 Mkr)
· Rörelseresultat för perioden 0,6 Mkr (- 1,1 Mkr)
· Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (- 1,7 Mkr)
· Resultatet för perioden per aktie 0,00 kr (0,00 kr)


TREDJE KVARTALET

Omsättning och resultat
Under tredje kvartalet minskade omsättningen till 16,0 Mkr (25,1 Mkr) dels på grund av en sval sommar med färre akuta servicearbeten inom kyla och dels på fördröjning av pågående entreprenader, utan TITEs påverkan. Vi märker dock en fortsatt ökad aktivitet på marknaden för entreprenader men tvekan till avslut. Orderingången för entreprenader är därför lägre än jämförande kvartal förra året.. Resultatet under tredje kvartalet uppgick till EBITDA 0,8 Mkr (1,2 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,5 Mkr ( 0,5 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till 0,4 Mkr (0,3 Mkr).

Resultat per aktie
Resultatet för tredje kvartalet per aktie var 0,00 kr (0,00 kr)

Kassaflöde och finansiell ställning
För tredje kvartalet uppgick kassaflödet till - 1,0 Mkr (2,6 Mkr).


PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER

Omsättning och resultat
Under perioden minskade omsättningen till 59,1 Mkr (65,0 Mkr) och resultatet uppgick till EBITDA 1,4 Mkr (0,5 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (- 1,1 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,2 Mkr (-1,7 Mkr).

Resultat per aktie
Resultatet för perioden per aktie var 0,00 kr (0,00 kr)


Orderingång
Orderingången inom affärsområdet entreprenader har minskat på grund av en avvaktande marknad. Affärsområdet service har varit framgångsrikt och tecknat ett 50-tal nya serviceavtal under 2005.


Kassaflöde och finansiell ställning
För perioden uppgick kassaflödet till - 3,2 Mkr (0,0 Mkr Koncernens likvida medel uppgår vid periodens slut till 1,3 Mkr jämfört med 4,5 Mkr vid senaste årskifte, exclusive outnyttjad checkkredit. Räntebärande skulder var vid periodens slut 7,2 Mkr vilket är en minskning med 0,3 Mkr jämfört med årsskiftet. Soliditeten 2005-09-30 uppgick till 28% ( 23%).


Investeringar
Underperioden januari-september har 0,2 Mkr investerats i maskiner och inventarier.


Marknaden
Marknaden har under räkenskapsåret inom affärsområdet entreprenader varit avvaktande med många objekt men färre avslut. Vårt avtal med Bravida Norge gällande TITE Office har givit bra gensvar och det finns ett antal projekt att bearbeta. Vi förväntar avslut under kvartal fyra. Vi gör för närvarande produkttester på Norsk Byggforskning i Oslo.

Affärsområdet service har varit framgångsrikt med många nya serviceavtal. Vi ser fortfarande en positiv trend. Satsningen på en stark serviceorganisation med bland annat köp av El & Klimatservice och utökad fast anställd personal har visat sig slagkraftig.

Personal
Antalet anställda var vid utgången av tredje kvartalet 52 personer. Det är en minskning med 3 personer jämfört med 31december 2004. Personal- och övriga jämförbara kostnader har minskat.


Verksamheten
TITE makes it work inom två affärsområden, entreprenader och service. Inom affärsområdet entreprenader konstrueras, levereras och installeras avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, nätverkslösningar, kontor enligt TITE Office konceptet, avbrottsfri- och reservkraftanläggningar samt kylinstallationer. Affärsområdet service innebär att TITE erbjuder kvalificerad service för komplexa installationer. Detta affärsområde har under räkenskapsåret expanderat, bland annat genom förvärvet av El & Klimatservice i Sverige AB, allt för att skapa en för koncernen jämnare orderingång. TITE är noterat på NGM Equity sedan 2003 och har ca 2 700 aktieägare.


Händelser efter rapportperioden.
Avtalet gällande förvärv av Enaco Teknik AB blev klart den 10 oktober. Enaco är det mest kända varumärket inom fysisk miljö för datorer. Bolaget hade en omsättning på 17 Mkr under senaste året med en vinst på ca 1 Mkr. Orderingång för Enaco under oktober inom affärsområdet entreprenader är ca 2,3 Mkr. Pressrelease med ytterligare information finns på vår hemsida www.tite.se


Redovisningsprinciper
TITE följer redovisningsrådets rekommendationer. Samma principer och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen.
Från och med 1 januari 2005 tillämpar TITE AB i sin koncernredovisning IFRS ( International Financial Reporting Standards) vilket även innebär att uppgifterna för jämförelseåret 2004 skall omräknas. Den väsentliga skillnaden jämfört med nuvarande redovisningsprinciper avser rörelseförvärv (IFRS 3).

Immateriella tillgångar kommer i större utsträckning än tidigare att värderas separat i förvärv och skrivas av skiljt från goodwill, samtidigt som goodwill inte längre skrivs av utan istället prövas för nedskrivning minst årligen. De immateriella tillgångarna som identifierats vid tillämpningen av IFRS uppgår till 5 228 tkr och skrivs av linjärt på 20 år. Tillämpningen av IFRS har förbättrat resultatet efter skatt med 204 tkr under perioden.


Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2005 lämnas 17 februari 2006.


Solna den 28 oktober 2005

TITE AB
Styrelsen


Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till Bo-Gösta Rönnberg, tel 08 514 846 00


(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.