ENACO

TITE: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA SAMT FÖRSLAG TILL NY BOLAGSORDNING

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 12:44 CEST

Aktieägarna i TITE AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2006 klockan 16.00 i Hotell Scandic Bromma, Brommaplan, Bromma, tel 08-517 34 100 .

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2006 och ombedes anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 15 maj 2006 klockan 12.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman görs lämpligen skriftligen till bolaget på adress TITE AB, Bolagsstämma, Box 51, 171 11 Solna, per telefon 08-514 84 600 eller via e-post: info@tite.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 10 maj 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i samband därmed föredragning av verkställande direktören
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvode till styrelsen
13. Val av styrelse
14. Förslag till beslut om valberedning
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvode till styrelsen och val av styrelse (punkterna 11-13) Nomineringskommittén för TITE AB har bestått av Styrbjörn Mörk, Mats Fröjdh och Claes Levin vilka tillsammans representerar cirka 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Nomineringskommitténs förslag kommer att offentliggöras i god tid innan årsstämman.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 14) Aktieägare som representerar cirka 53 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat styrelsen om att de kommer föreslå årsstämman att besluta enligt i huvudsak följande.

Styrelsens ordförande skall sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna i bolaget, jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2007 för beslut:
a) förslag till stämmoordförande
b) förslag till styrelseledamöter
c) förslag till styrelseordförande
d) förslag till styrelsearvoden

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 100 miljoner aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälen till att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets önskemål om att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt i samband med företagsförvärv. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägarna skall emissionskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i huvudsak i syfte att ändra bolagets firma till ENACO AB och att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande.

· § 1 föreslås ändras till att lyda "Bolagets firma är ENACO AB. Bolaget är publikt (publ).".
· § 5 föreslås ändras på sätt att nuvarande lydelse utgår och istället ersätts med föreskrift att antalet aktier skall vara lägst 350.000.000 och högst 1.400.000.000.
· § 6 föreslås ändras så att avstämningsförbehållet får lydelse i överensstämmelse med nya aktiebolagslagen.
· § 7 föreslås ändras på sätt att föreskrift om vid vilken stämma styrelsen utses och styrelsens mandattid tas bort.
· § 8 föreslås ändras på sätt att föreskrift om vid vilken stämma revisor utses och revisors mandattid tas bort.
· § 9 föreslås ändras på sätt att kallelse skall annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Vidare föreslås föreskrift om att aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Slutligen föreslås att föreskrift om kallelsetid, som ändå följer direkt av lag, tas bort.
· § 10 föreslås ändras på sätt att hänvisningar till "ordinarie bolagsstämma" ersätts med hänvisningar till "årsstämma". Vidare föreslås att föreskrift om att aktieägare vid bolagsstämma får rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet tas bort då detta följer redan av lag.
· Genomgående görs vissa mindre språkliga justeringar.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullständigt förslag till beslut om valberedning samt årsredovisningshandlingar kommer finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida från och med den 2 maj 2006 och kommer kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i april 2006
TITE AB (publ)
Styrelsen


TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service.
Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System.
Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar.
TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.