Stockholms Läns Landsting

Tjänstemännens budgetunderlag: Överskott för att nå långsiktiga mål (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 13:39 CEST

Stockholms läns landstings resultat år 2006 föreslås ge ett överskott på cirka 840 miljoner kronor. Reducerat för reavinster på 150 miljoner kronor motsvarar detta cirka 1,2 procent av landstingets budgeterade intäkter. Resultatet förutsätter att landstinget och dess olika verksamheter även i fortsättningen har kontroll över kostnadsökningarna, men kräver inga höjda skatter. Med det budgetunderlag som landstingsdirektören nu har presenterat uppnås de långsiktiga finansiella målen för resultat, skuldsättning, finansiering samt betalningsströmmar.


Budgetunderlaget bygger på beräkningar från landstingets samtliga nämnder och styrelser och överensstämmer i allt väsentligt med de budgetdirektiv som landstingsfullmäktige tidigare har fastställt. Nu fortsätter den politiska budgetprocessen. Beslut om landstingskoncernens budget tas av landstingsfullmäktige i slutet av november.
Enligt tjänstemannaförslaget kommer landstingets totala intäkter att öka under 2006, med 2,3 miljarder kronor till 57 miljarder kronor. Ökningen motsvarar cirka 4 procent jämfört med den budget som gäller för 2005. Skatteintäkterna budgeteras till 45 miljarder kronor. Det är dock osäkert hur skatteunderlaget kommer att utvecklas och skatteintäkterna är därför relativt försiktigt beräknade. Förslaget bygger på en oförändrad skattesats och, med ett par undantag, oförändrade taxor. Det rör sig om en höjning av patientavgifter för röntgen och fysiologiska laboratorieundersökningar.

De totala kostnaderna beräknas öka med maximalt 3,2 procent. Kostnadsökningen inkluderar kostnader på 331 miljoner kronor som hör samman med försöket med trängselskatt. Dessa kostnader kompenseras dock på intäktssidan genom ersättning från staten på 261 miljoner kronor. Utöver detta förväntas försöket med trängeselskatt öka trafikintäkterna med cirka 70 miljoner kronor.

Kostnaden för det kommunala utjämningssystemet beräknas till cirka 1,9 miljarder kronor för år 2006. Det är cirka 500 miljoner kronor lägre än den budget som gäller för 2005. Orsaken är att länets skatteunderlag har utvecklats sämre än riket som helhet.

Både inom hälso- och sjukvården och trafikverksamheten planeras olika satsningar för att öka kvalitén och förbättra utbudet.