Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteprisindex, 3:e kvartalet 2010: Tjänstepriserna svagt nedåt

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:47 CET

Tjänsteprisindex sjönk med 0,2 procent från andra till tredje kvartalet 2010. Sedan tredje kvartalet 2009 har Tjänsteprisindex stigit med 1,1 procent. Det innebär att ökningstakten räknat över de senaste fyra kvartalen nu är lägre än föregående kvartal då motsvarande tal var 1,7 procent.

Till den negativa kvartalsförändringen på 0,2 procent bidrog främst prissänkningar på tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik och finans- och försäkringsverksamhet (-0,7 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Denna nedgång berodde främst på ovanligt stora säsongsmässiga prissänkningar på reklamtjänster. Index påverkades även nedåt av prissänkningar på informations- och kommunikationstjänster (-0,4 %) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet. Indexnedgången motverkades av prisökningar på fastighetstjänster (0,3 %) som påverkade index uppåt med 0,1 procentenhet.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303306.aspx

SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)

Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. Sedan 2009 redovisas index enligt SPIN 2007 i Sveriges statistiska databaser. För mer information om SPIN 2007 se http://www.scb.se/Pages/List____257220.aspx

Lokalhyror
TPI för lokalhyror beräknades årsvis fram till indextal avseende 2009. Under 2010 pågår ett arbete för att beräkna index kvartalsvis. Från 2008 till 2009 steg TPI för lokalhyror med 2,6 procent.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Tjänsteprisindex för 4:e kvartalet 2010 publiceras 2011-02-11 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se
Maria Hjalmarsson
Tfn 08-506 945 41
E-post maria.hjalmarsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.