Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionen ökade i juli

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 09:37 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299072.aspx

 

Tjänsteproduktionen ökade med 5,2 procent under juli jämfört med juli 2009. Bäst gick det för produktionen inom motorhandeln där ökningen var 17,3 procent. Mellan juni och juli ökade tjänsteproduktionen med 1,3 procent i säsongsrensade värden. För perioden maj - juli var ökningen 1,5 procent, säsongsrensat, jämfört med februari - april 2010.

Samtliga jämförelser är årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns. Uppgifterna för juli är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom motorhandeln och partihandeln ökade med 17,3 respektive 15,5 procent. Även hotell- och restaurangverksamhet gick bra och ökade med 7,8 procent. Produktionen inom telekommunikation minskade med 6,3 procent.

Partihandeln och motorhandeln bidrar med 1,9 respektive 0,5 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Hotell- och restaurangverksamheten bidrar positivt med 0,2 procentenheter.

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 83 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 93 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-10-05 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent


SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Marcus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-post marcus.thorsteinsen@scb.se
Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post pernilla.bengtsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.