Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, augusti 2010: Produktion inom motorhandeln ökade med 13,2 procent

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:44 CEST

För tabeller och diagram vänligen se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301341.aspx

Tjänsteproduktionen ökade med 4,9 procent under augusti 2010 jämfört med augusti 2009. Bäst gick det för produktionen inom motorhandeln där ökningen var 13,2 procent. Mellan juli och augusti minskade tjänsteproduktionen med 0,2 procent i säsongsrensade värden. För perioden juni - augusti var ökningen 0,9 procent, säsongsrensat, jämfört med mars - maj 2010.

Samtliga jämförelser är årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns. Uppgifterna för augusti är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom motorhandeln och partihandeln ökade med 13,2 respektive 12,3 procent. Även datakonsultverksamhet och hotell- och restaurangverksamhet gick bra och ökade med 9,4 respektive 9,1 procent. Produktionen inom företagstjänster minskade med 0,5 procent.

Partihandeln och motorhandeln bidrar med 1,5 respektive 0,4 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Datakonsultverksamheten och hotell- och restaurangverksamheten bidrar positivt med 0,5 respektive 0,3 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent

Tjänsteproduktionsindex för augusti månad 2010

Kalender- och fastprisjusterade indexvärden

Säsongsjusterade indexvärden

Trendjusterade indexvärden

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 84 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 94 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-11-04 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Markus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-post markus.thorsteinsen@scb.se
Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post pernilla.bengtsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.