Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, augusti 2012: Uppgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 10:37 CEST

Tjänsteproduktionen ökade med 1,2 procent under augusti 2012 jämfört med augusti förra året. Bäst gick det för produktionen inom utbildningsväsendet, där ökningen var 10,6 procent. Mellan juli och augusti ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,3 procent. För perioden juni-augusti var ökningen 0,1 procent, säsongrensat, jämfört med perioden mars-maj.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för augusti är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom utbildningsväsendet samt datakonsultverksamhet ökade med 10,6 respektive 7,8 procent. Även fastighetsverksamhet gick bra och ökade med 4,5 procent.

Fastighetsverksamheten och produktionen inom datakonsultverksamheten bidrog med 0,9 procentenheter respektive  0,4 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Utbildningsväsendet bidrog med 0,2 procentenheter.

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341478.aspx

Definitioner och förklaringar
När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 81 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 94 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken:
SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i dokumentationen av undersökningen som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-06 09:30Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se