Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, december 2009: Nedgång för tjänsteproduktionen i december

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:35 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286189.aspx

Tjänsteproduktionen minskade med 1,4 procent under december år 2009 jämfört med december året innan. Produktionen inom datakonsultverksamhet minskade med 8,2 procent under denna period. Tjänsteproduktionen minskade med 1,2 procent i december jämfört med november i säsongrensade värden. Under fjärde kvartalet ökade tjänsteproduktionen med 1,0 procent, säsongsrensat och jämfört med tredje kvartalet.

Samtliga jämförelser är årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns.

I löpande priser ökade tjänsteproduktionen med 0,9 procent. Priserna ökade med 1,1 procent, och kalenderkorrigeringen påverkade produktionen negativt med 1,3 procentenheter. Den totala tjänsteproduktionsvolymen minskade med 1,4 procent.

Produktionen inom datakonsultverksamhet minskade med 8,2 procent, men även transport och magasinering (7,3 %), företagstjänster (-3,8%) samt partihandeln (-1,8%)  minskade. Tjänsteproduktionen inom detaljhandeln och motorhandeln ökade dock med 4,0 procent vardera.

Datakonsultverksamheten och transport och magasinering bidrar med -0,5 respektive -0,8 procentenheter till nedgången i den totala tjänsteproduktionen. Motsvarande uppgift för företagstjänster är -0,5 procentenheter och  partihandeln står för -0,2 procentenheter. Detaljhandeln och motorhandeln dämpar nedgången i den totala tjänsteproduktionen med 0,4 respektive 0,1 procentenheter.

Graf: Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt

Tabell: Tjänsteproduktionsindex för december månad 2009

Tabell: Kalender- och fastprisjusterade indexvärden

Säsongsjusterade indexvärden


Trendjusterade indexvärden


Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 78 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 86 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen,  se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-03-05 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post pernilla.bengtsson@scb.se

Daniel Lennartsson

Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.