Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, december 2012:

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 09:46 CET

Uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade med 2,2 procent under december 2012 jämfört med december 2011. En bransch med ökande produktion är telekommunikation, som ökade med 8,5 procent. Mellan november och december ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,7 procent. För fjärde kvartalet ökade produktionen med 0,5 procent, säsongrensat, jämfört med tredje kvartalet.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för december är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom telekommunikation ökade med 8,5 procent. Även produktionen inom hotell och restaurangverksamhet gick bra och ökade med 7,3 procent.

Telekommunikation bidrar med 0,2 procentenheter till uppgången av tjänsteproduktionsindex. Produktionen inom hotell och restaurangverksamhet bidrar också med 0,2 procentenheter.

Flertalet branscher visar en positiv utveckling under helåret 2012 jämfört med 2011. Störst utveckling har det varit i hälso- och sjukvård, 7,4 procent.

SCB kommer att genomföra ett referensårsbyte i Tjänsteproduktionsindex från och med januari 2013. Referensåret kommer då att vara 2010. Samtidigt införs en ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell. För mer information se slutet av pressmeddelandet. Detta har ingen påverkan på BNP-beräkningarna.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____348422.aspx

Utvecklingstal för december månad 2012, årstakt i procent

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____348422.aspx
Alla jämförelser avser samma period föregående år. 
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____348422.aspx

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Säsongrensat
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____348422.aspx

* Jämförelse med föregående månad
** Jämförelse med föregående 3-månaders period
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Trend
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____348422.aspx
* Jämförelse med föregående månad

^ Aktuell månads resultat är preliminära

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 73 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 87 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i dokumentationen av undersökningen som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Viktigt meddelande- ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte kommer införas inom kort
Säsongrensning och kalenderkorrigering

Tjänsteproduktionsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsong och kalenderkorrigeringsmodellen innebär att Tjänsteproduktionsindex kommer att hanteras på samma sätt som andra produkter och följa praxis för säsongrensning på SCB. Den nya modellen stöds utav Eurostat och är uppbyggd enligt deras riktlinjer.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte

Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Tjänsteproduktionsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-05 09:30

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Daniel Wester
Tfn 019-17 68 37
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.