Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, februari 2009: Fortsatt nedgång för tjänsteproduktionen under februari

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:33 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____263940.aspx

Svensk tjänsteproduktionen minskade med 6,7 procent under februari jämfört med februari föregående år. Produktionen inom "uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster" minskade med 14,5 procent under samma period.

Ny näringsgrensindelning har införts i tjänsteproduktionsindex fr.o.m. januari 2009. Tidsserier för tjänsteproduktionsindex i ny näringsgrensindelning finns tillgänglig från januari 2000. För mer information - se faktaruta i slutet av pressmeddelandet.

Samtliga jämförelser är årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns.

År 2008 stod den privata tjänstesektorn för cirka 49 procent av förädlingsvärdet i den svenska ekonomin. Motsvarande uppgift för de branscher som täcks av denna undersökning, tjänsteproduktionsindex, är 45 procent.
I löpande priser minskade tjänsteproduktionen med 5,7 procent i februari jämför med februari föregående år. Priserna ökade med 3,2 procent och kalenderkorrigeringen påverkade utfallet positivt med 2,0 procentenheter. Den totala tjänsteproduktionsvolymen minskade därmed med 6,7 procent i februari jämfört med februari föregående år. Produktionen inom "uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster" minskade med 14,5 procent jämfört med föregående år samma period. Men även produktionen i transport och magasinering (- 12,9 %) och parti- och detaljhandeln (-9,6 %) har minskat kraftigt. Transport och magasinering bidrar med -1,4 procent till nedgången i den totala tjänsteproduktionen medan motsvarande uppgift för parti- och detaljhandeln är -2,4 procent.

Den långsiktiga trenden inom tjänstesektorn har under de senaste tolv månaderna visat på en vikande trend. Det illustreras för såväl månads-, 3-månaders- och 12 månadersutvecklingen (samtliga serier är uttryckta i fasta och kalenderkorrigerade priser). Den rullande tremånadersutvecklingen för tjänsteproduktionsindex uppvisar en minskning från +2,2 procent föregående år, till -8,0 procent under motsvarande tremånadersperiod i år.

Tabell: Tjänsteproduktionsindex för februari 2009

Tabell: Tjänsteproduktionsindex, referensår 2005=100, uttryckt i fasta och kalenderkorrigerade indexvärden, mätt som förändring från föregående år samma månad

Tabell: Tidsserier total tjänsteproduktion, fasta och kalenderkorrigerade indexvärden

Tabell: Tidsserier total tjänsteproduktion, löpande priser

Viktigt meddelande - ny näringsgrensindelning har införts from januari 2009

Tjänsteproduktionsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Statistiken redovisas efter svensk näringsgrensindelning (SNI), vilken även är anpassad efter den europeiska näringsgrensindelningen. En ny version av denna klassificering, SNI 2007, har införts från och med januari månads redovisning 2009. En följd av revideringen är att alla koder i näringsgrensindelningen ändras.

Förändringar i den nya näringsgrensindelningen har gjorts utifrån behovet av anpassning till omvärlds-förändringar, bl,a, till följd av förändringarna inom informations- och kommunikationsteknologin. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas en betydande ökning av antalet branscher inom tjänstesektorn som en följd av denstarka tillväxten av olika tjänster.

När det gäller den totala tjänsteproduktionen innebär det dock att statistiken i princip är oförändrad, På en lägre detaljeringsnivå förekommer dock skillnader,

Med start från januari 2009 publiceras tjänsteproduktionsindex endast med den nya näringsgrensindelningen, SNI 2007. Historiska tidsserier tillbaka till 2000 finns i de statistiska databaserna. För mer information se http://www,scb,se/templates/Standard____147807,asp

Definitioner och förklaringar

När den första och andra månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av den tredje månaden i ett kvartal blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i denna undersökning baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgår till ca 89 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 94 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96, För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av ett konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex samt faktorprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-05-05 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
70189 Örebro
Fax019-17 69 24

Förfrågningar

Andreas Poldahl
Tfn019-17 63 61
E-postandreas.poldahl@scb.se

Markus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-postmarkus.thorsteinsen@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.