Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, juni 2012: Uppgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2012 09:50 CEST

Tjänsteproduktionen ökade med 1,1 procent under juni 2012 jämfört med juni förra året. Bäst gick det för produktionen inom hälso- och sjukvård, där ökningen var 9,3 procent. Mellan maj och juni minskade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,2 procent. För perioden april-juni var minskningen 0,2 procent, säsongrensat, jämfört med perioden januari-mars.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för juni är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom hälso- och sjukvård samt kultur, nöje och fritid ökade med 9,3 respektive 8,7 procent. Även uthyrnings-, resetjänster gick bra och ökade med 8,7 procent.

Hälso- och sjukvård och produktionen inom kultur, nöje och fritid bidrog med 0,5 procentenheter respektive  0,3 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Uthyrnings-, resetjänster bidrog med 0,6 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent Utvecklingstal för juni månad 2012, årstakt i procent
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338482.aspx

Alla jämförelser avser samma period föregående år. 
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338482.aspx

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Säsongrensat
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338482.aspx

* Jämförelse med föregående månad
** Jämförelse med föregående 3-månaders period
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Trend
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338482.aspx

* Jämförelse med föregående månad
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 77 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 92 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-09-06 09:30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Caisa Bergman
Tfn 019-17 64 46
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.