Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, maj 2009: Fortsatt nedgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 09:54 CEST

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276555.aspx

Svensk tjänsteproduktion minskade med 7,9 procent under maj jämfört med maj föregående år. Produktionen inom partihandeln minskade mest under denna period och föll med 20,2 procent.

I löpande priser minskade tjänsteproduktionen med 8,3 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Priserna ökade med 2,6 procent och kalenderkorrigeringen påverkade produktionen positivt med 2,7 procentenheter.

Den totala tjänsteproduktionsvolymen minskade därmed med 7,9 procent i maj jämfört med maj föregående år. Produktionen inom partihandeln minskade med 20,2 procent, men även produktionen av företagstjänster (-22,3 %) och datakonsultverksamhet (-20,6 %) minskade kraftigt. Tjänsteproduktionen inom telekommunikation ökade med 4,6 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Även detaljhandeln och hälso- och sjukvård ökade, båda med 2,5 procent.

Företagstjänster bidrar med -2,9 procentenheter till nedgången i den totala tjänsteproduktionen, motsvarande uppgift för partihandeln är -2,6 procentenheter. Både detaljhandeln och telekommunikation dämpar nedgången i den totala tjänsteproduktionen med respektive 0,2 procentenheter.

Den långsiktiga trenden inom tjänstesektorn har under de senaste tolv månaderna visat på en vikande trend. Det illustreras för såväl månads-, 3-månaders- och 12- månadersutvecklingen. Den rullande tremånadersutvecklingen för tjänsteproduktionsindex uppvisar en minskning från +1,2 procent föregående år, till -6,5 procent under motsvarande tremånadersperiod i år.

Tabell: Tjänsteproduktionsindex för Maj 2009

Tabell: Tjänsteproduktionsindex, referensår 2005=100, uttryckt i fasta och kalenderkorrigerade indexvärden, mätt som förändring från föregående år samma månad

Tabeller: Tidsserier total tjänsteproduktion, fasta och kalenderkorrigerade indexvärden

Tabell: Tidsserier total tjänsteproduktion, löpande priser


Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i denna undersökning baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 81 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 91 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex samt faktorprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-08-05 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
70189 Örebro
Fax019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartsson
Tfn019-17 64 29
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.