Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, maj 2013: Uppgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 11:24 CEST

Tjänsteproduktionen ökade med 0,6 procent under maj 2013 jämfört med samma månad i fjol. En bransch med ökad produktion är kultur, nöje och fritidsverksamhet, som ökade med 7,0 procent. Mellan april och maj ökade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 1,4 procent. För tremånadersperioden mars-maj minskade produktionen med 0,6 procent, säsongrensat, jämfört med december-februari.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för maj är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom detaljhandeln ökade med 3,6 procent. Även produktionen inom hotell och restaurangbranschen gick bra och ökade med 3,4 procent.

Detaljhandeln bidrar med 0,3 procentenheter till uppgången av tjänsteproduktionsindex och produktionen inom kultur, nöje och fritidsverksamhet bidrar med 0,2 procentenheter.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
Utvecklingstal för maj månad 2013, årstakt i procent
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359666.aspx

Alla jämförelser avser samma period föregående år. 
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359666.aspx

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Säsongrensat
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359666.aspx

* Jämförelse med föregående månad
** Jämförelse med föregående 3-månaders period
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Trend 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359666.aspx

* Jämförelse med föregående månad
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i dokumentationen av undersökningen som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av  en regressionsmodell som bygger på fördelningen av dagar inom respektive månad. Alla tidsserier har basår 2010. Fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte genomfördes vid publiceringen av januari 2013 Säsongsrensning och kalenderkorrigering

Tjänsteproduktionsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Tjänsteproduktionsindex hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte

Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Tjänsteproduktionsindex innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.
Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-05 09:30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.