Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, november 2009: Nedgång för tjänsteproduktionen i november

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:32 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284892.aspx

Tjänsteproduktionen minskade med 2,4 procent under november jämfört med november förra året. Produktionen inom transport och magasinering minskade med 7,3 procent under motsvarande period. Under september till november ökade tjänsteproduktionen med 0,1 procent, säsongrensat och jämfört med juni till augusti.

Samtliga jämförelser är årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns.

I löpande priser minskade tjänsteproduktionen med 0,2 procent. Priserna ökade med 0,8 procent, och kalenderkorrigeringen påverkade produktionen negativt med 1,4 procentenheter. Den totala tjänsteproduktionsvolymen minskade med 2,4 procent.

Produktionen inom transport och magasinering minskade med 7,3 procent, men även produktionen inom företagstjänster (-4,4%) samt partihandeln (-2,1%)  minskade. Tjänsteproduktionen inom telekommunikation och detaljhandeln ökade med 4,1 procent respektive 3,5 procent.

Transport och magasinering och företagstjänster bidrar med -0,8 respektive -0,6 procentenheter till nedgången i den totala tjänsteproduktionen. Motsvarande uppgift för partihandeln är -0,3 procentenheter. Telekommunikation och detaljhandeln dämpar nedgången i den totala tjänsteproduktionen med 0,2 respektive 0,3 procentenheter.

Graf: Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt

Rensat för säsongseffekter minskade tjänsteproduktionen med 0,5 procent i november jämfört med oktober. Under september till november ökade tjänsteproduktionen med 0,1 procent, säsongsrensat och jämfört med juni till augusti.

Tabell: Tjänsteproduktionsindex för november 2009

Tabell: Kalender- och fastprisjusterade indexvärden

Tabell: Trendjusterade indexvärden

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 83 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 92 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-02-05 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post pernilla.bengtsson@scb.se

Daniel Lennartsson

Tfn 019-17 64 29
E-post daniel.lennartsson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.