Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, oktober 2009: Uppgång för tjänsteproduktionen i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 09:56 CET

Under augusti till oktober ökade tjänsteproduktionen med 0,4 procent, säsongrensat och jämfört med maj till juli. Tjänsteproduktionen minskade med 3,5 procent under oktober jämfört med oktober förra året. Produktionen inom partihandeln minskade med 10,5 procent under perioden.

I texten som följer nedan baseras jämförelserna på årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns.

I löpande priser minskade tjänsteproduktionen med 3,7 procent. Priserna ökade med 1,0 procent, och kalenderkorrigeringen påverkade produktionen positivt med 1,2 procentenheter. Den totala tjänsteproduktionsvolymen minskade med 3,5 procent.

Produktionen inom partihandeln minskade med 10,5 procent, men även produktionen inom transport och magasinering (-7,1 %) samt företagstjänster (-7,7 %)  minskade kraftigt. Tjänsteproduktionen inom telekommunikation och detaljhandeln ökade med 1,3 procent respektive 4,9 procent.

Partihandeln och företagstjänster bidrar med -1,4 respektive -1,0 procentenheter till nedgången i den totala tjänsteproduktionen. Motsvarande uppgift för transport och magasinering är -0,8 procentenheter. Telekommunikation och detaljhandeln dämpar nedgången i den totala tjänsteproduktionen med 0,1 respektive 0,4 procentenheter.

Kalenderkorrigerad produktionsvolym, årstakt

För diagram se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283567.aspx

Rensat för säsongseffekter ökade tjänsteproduktionen med 2,8 procent i oktober jämfört med september. Under augusti till oktober ökade tjänsteproduktionen med 0,4 procent, säsongsrensat och jämfört med maj till juli.

Tjänsteproduktionsindex för oktober 2009

För tabell, se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283567.aspx

Kalender- och fastprisjusterade indexvärden

För tabell, se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283567.aspx

Säsongsjusterade indexvärden

För tabell, se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283567.aspx

Trendjusterade indexvärden

För tabell, se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283567.aspx

 

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 84 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 93 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex samt faktorprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-01-11 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Andreas Poldahl
Tfn 019-17 63 61
E-post andreas.poldahl@scb.se
Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post pernilla.bengtsson@scb.se