Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, september 2010: Produktion inom telekommunikation ökade med 15,1 procent

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:43 CET

För tabeller och statistik se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302362.aspx

Tjänsteproduktionen ökade med 6,2 procent under september 2010 jämfört med september 2009. Bäst gick det för produktionen inom motorhandeln där ökningen var 16,3 procent. Mellan augusti och september var tjänsteproduktionen oförändrad i säsongsrensade värden. För tredje kvartalet var ökningen 1,4 procent, säsongsrensat, jämfört med andra kvartalet 2010.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns. Uppgifterna för september är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom motorhandeln och partihandeln ökade med 16,3 respektive 13,5 procent. Även telekommunikation och datakonsultverksamhet gick bra och ökade med 15,1 respektive 10,0 procent. Samtliga branschaggregat inom tjänstesektorn utvecklades positivt. Den lägsta produktionsökningen stod fastighetsverksamhet för som ökade med 0,9 procent.

Partihandeln och motorhandeln bidrar med 1,6 respektive 0,5 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Telekommunikation och datakonsultverksamheten bidrar positivt med 0,6 respektive 0,5 procentenheter.

Tjänsteproduktionen ökade med 5,7 procentenheter mellan tredje kvartalet 2010 och tredje kvartalet 2009. Branschsegmentet parti- och detaljhandel (45-47) ökade med 9,5 procentenheter under samma period.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 78 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 90 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se SCB:s Företagsdatabas.

SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-06 kl. 09:30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Markus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-post markus.thorsteinsen@scb.se
Pernilla Bengtsson
Tfn 019-17 62 72
E-post pernilla.bengtsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.