Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex, september 2011: Uppgång för tjänsteproduktionen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 09:42 CET

Tjänsteproduktionen ökade med 5,0 procent under september 2011 jämfört med september förra året. Bäst gick det för produktionen inom telekommunikation, där ökningen var 11,7 procent. Mellan augusti och september ökade tjänsteproduktionen i säsongrensade värden med 0,5 procent. För tredje kvartalet var ökningen 0,7 procent, säsongrensat, jämfört med andra kvartalet 2011.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden, där inget annat nämns. Uppgifterna för september är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom datakonsultverksamhet och företagstjänster ökade med 11,6 respektive 10,8 procent. Även uthyrnings- och resetjänster gick bra och ökade med 10,6 procent.

Företagstjänster och produktionen inom uthyrnings- och resetjänster bidrog med 1,4 respektive 0,7 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Telekommunikation bidrog med 0,4 procentenheter till uppgången.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent

Utvecklingstal för september månad 2011, årstakt i procent
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323054.aspx

Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323054.aspx

* Jämförelse med samma månad året före

** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Säsongsrensat
 
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323054.aspx

* Jämförelse med föregående månad

** Jämförelse med föregående 3-månaders period
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Trend  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323054.aspx

* Jämförelse med föregående månad
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Definitioner och förklaringar
När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 81 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 92 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-06 09:30Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Markus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Pernilla Bengtsson

Tfn 019-17 62 72
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.