Europaparlamentet

Tjeckiens premiärminister summerade ordförandehalvåret

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 17:16 CEST

Ekonomin, energin och den Europeiska unionen - det har varit i fokus för det tjeckiska ordförandeskapet som premiärminister Jan Fischer sammanfattade på onsdagen.

"Den första halvan av 2009 kommer att bli ihågkommen som en period med krävande prövningar som uppkommit av en komplicerad ekonomisk och politisk situation. En del av dessa prövningar var väntade ─ särskilt den pågående ekonomiska krisen ─ medan andra var oväntade. Det svåraste för oss var att vi bytte regering mitt under ordförandeskapet", sa Jan Fischer.

Han sade också att han skiljer sig från andra genom att han tror att regeringskrisen i Tjeckien inte orsakade någon allvarlig skada till EU som helhet, även om det var olyckligt. Jan Fischer påpekade att man trots alla svårigheter lyckats uppnå mycket under sina sex månader som ordförandeland. Bland annat sade Fischer att man stärkt energisäkerheten, och det faktum att detta är en prioriterad fråga också för det svenska ordförandeskapet visar på kontinuitet inom EU.

Inlägg från de politiska grupperna

Adam Kosa som talade för EPP-gruppen, tog upp minoriteters rätt till sitt eget språk. "Jag talar mitt språk, ungerskt teckenspråk, för alla som är missgynnade", sade Adam Kosa. "Vi vill ha ett Europa som garanterar alla människor lika möjligheter och lika rättigheter. Europa handlar faktiskt om mångfald, tolerans och lika möjligheter!"

Libor Roucek som representerade S&D hade både beröm och kritik att ge. "I januari påpekade jag att det tjeckiska ordförandeskapet inte skulle bli enkelt. Jag var oroad över instabiliteten i landet och nu ser vi att mina farhågor besannades", sade Libor Roucek. Till de framgångar som uppnåtts nämnde han att Tjeckien tagit itu med gaskrisen. Han påpekade dock att Europaparlamentets förväntningar ändå inte uppfyllts när det gäller den ekonomiska krisen.

Alexander Graf Lambsdorff, som talade för ALDE-gruppen, sade att Tjeckien agerat i gaskonflikten utan en gemensam europeisk linje i ryggen. Detta gjorde, enligt Lambdorff, att EU inte hamnade i protektionismens fälla. "Ren konkurrens är vägen till tillväxt och välstånd och alla måste hålla sig till samma regler", sa Lambsdorff.

Rebecca Harms: "Det är rätt svårt att ta upp framgångar under det tjeckiska ordförandeskapet. Det vi önskat oss såg vi tyvärr inte", sade Harms som talade för EFA. Hon poängterade att Europaparlamentet efter sommaren har talat i ett år om finanskrisen och en återhämtningsplan utan att komma någon vart. Rebecca Harms vände sig också till Barroso och undrade var hans styrka funnits. "Vi såg inget av den!" avslutade hon.

Jan Zahradil Zahradil var den första talaren från den nya gruppen ECR. "Jag vill understryka att Tjeckien lyckades slå tillbaka protektionismen som skulle ha skadat den inre marknaden" sade Zahradil. Han sade också att det tjeckiska ordförandeskapet har visat att ett mellanstort land och ett "nytt" land kan göra bra ifrån sig.

Miloslav Ransdorf: "Premiärministern är den första som vägrat att ljuga. Det är underbart att en man som Fischer har lett det tjeckiska ordförandeskapet", sade Ransdorf som talade för GUE/NGL.

Nigel Farage: "Det tjeckiska ordförandeskapet är bedrövligt", sade Farage, talare för EFD. Han riktade kritik mot att Tjeckien ratificerat Lissabonfördraget utan att fråga folket, sade Farage.

Andreas Mölzer (grupplösa): "Det rådde tidvis kaos under ordförandeskapet. Politiskt ledarskap ser vi när vi handskas med kriser", sade Mölzer.

Reinfeldt: "Vi måste agera nu"

(Fortsättning från förmiddagens debatt.)

De politiska grupperna

Joseph DAUL som är ledare för EPP-gruppen, ville se en satsning på innovation, utbildning och agerande, samt att man ökar stödet till små och medelstora företag. "Vi förväntar oss att det svenska ordförandeskapet går i handlingens tecken", sade Daul.

Martin Schulz, som talade för S&D-gruppen, påpekade att mycket av det Fredrik Reinfeldt lagt fram var bra, men att jobbkrisen kräver en omedelbar lösning. "Vi behöver trygga jobben - nu, inte nästa år. Det är av avgörande betydelse för den inre stabiliteten i samhället" sade Schulz.

Guy Verhofstadt som talade för ALDE-gruppen, sade att det är bra att just Sverige är ordförandeland nu. "Sverige har genomgått en ekonomisk kris tidigare och har erfarenhet av det. Ni löste alla problem genom att agera snabbt och jag hoppas att ni kan göra samma sak på Europanivå" sade Verhofstadt.

Rebecca Harms som representerade de Gröna/EFA vände sig främst till José Manuel Barroso. "Jag hyser tvivel mot Barroso. Hur långt har vi kommit i den ekonomiska krisen? Finns det några konkreta resultat? Det är helt fel att som Barroso spela ut ekonomiska strategier mot miljön. Vi måste tänka hållbart. Det är bra för näringslivet och skapar arbetstillfällen".

Michal Tomasz Kaminski som talade för ECR välkomnade de svenska prioriteringarna. "Det finns en stor oro i Europa så jag är glad att ni är ordförande nu. Vi delar er syn att det är viktigt att ta itu med klimatet. Det visar att vi lever inte bara i ett Europa utan i en värld", sade Kaminski.

Lothar Bisky som talde för GUE/NGL-gruppen tog upp frågan om asyl och krävde en mer human behandling av flyktingarna. "Vid de strängt bevakade yttre gränserna dör många som söker sig till Europa. Vi vill bekämpa orsakerna till flykten" sade Bisky.

Francesco Enrico Speroni som talade för EFD uppskattade Reinfeldts presentation. "Det handlar om frågor som är av intresse för medborgarna. Men det måste vara i samklang med det som väljarna röstat för och vi måste gå från förslag till handling" sade Speroni.

Barry Madlener (Grupplösa) konstaterade att "Europaparlamenttet ägnar sig åt frågor som medlemsländerna själva borde klara av" sade Madlener. Han hoppades att Irland återigen röstar nej till Lissabonfördraget.

 

Inlägg av svenska ledamöter

Gunnar Hökmark konstaterade att "de beslut som tas av det svenska ordförandeskapet och Europaparlamentet kommer att vara avgörande för vilken dynamik vi kommer att ha på de finansiella marknaderna och vilket förtroende och trovärdighet de kommer att ha. Det är avgörande för innovation och företagande, för investeringar och nya jobb".

Marita Ulvskog sade i sitt anförande att det svenska ordförandeskapet har ett tufft utgångsläge med ungdomsarbetslöshet och ökade klyftor. Hon förvånandes över att "den centrala frågan i ordförandeskapets slutsatser inte är jobben, utan budgetdisciplin".

Carl Schlyter konstaterade att det svenska ordförandeskapet har "ett ärligt engagemang för Östersjön och en bra klimatretorik" samtidigt efterlyste han konkreta fler lagförslag och en "klimatpraktik".

Eva-Britt Svensson konstaterade att hon "saknar löntagarnas rättigheter i ordförandeskapets program". "Det är de sociala frågorna där vi inte får några svar. Inte heller den välkända, progressiva jämställdhetspolitiken har vi hört någonting om".

Olle Schmidt uppmanade Fredrik Reinfeldt att övertyga kollegorna i rådet att slå vakt om den inre marknaden och EU:s frihandel. "Statsstöd till den egna bilindustrin är inte rätt väg att gå för att stävja krisen". Han frågade också Reinfeldt när Sverige ska bli fullvärdig EU-medlem och införa euron.

Lena Ek lyfte fram Stockholmsprogrammet och sade att det är ett bra program för att stärka bland annat barns rättigheter och brottsoffers rättigheter. Hon konstaterade dock att programmet innehåller negativa delar. "Vi behöver inte få vårt resande registrerat, inte heller våra vanligaste kännetecken eller ekonomiska transaktioner".

Åsa Westlund uppmanade det svenska ordförandeskapet och EU-länderna att "ta ett större ansvar på hemmaplan när det gäller klimat arbetet". Hon efterlyste också konkreta åtgärder för finansiering av klimatarbete i utvecklingsländerna".

Alf Svensson uppmanade det svenska ordförandeskapet att komma ihåg de små och medelstora företagen i den ekonomiska krisen.

Europaparlamentet valde fem kvestorer

Europaparlamentet valde fem kvestorer - för en mandatperiod på två och ett halvt år. Kvestorerna har hand om administrativa och ekonomiska ärenden som direkt berör ledamöterna. Kvestorerna är rådgivande till Europaparlamentets presidium.

Kvestorerna valdes i tre omgångar. De valda kvestorerna är:

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG, S&D, Polen (398 röster - valdes i första omgången)

Jim HIGGINS, EPP, Irland (352 röster- valdes i första omgången)

Astrid LULLING, EPP, Luxemburg (306 röster - valdes i tredje omgången)

Jiří MAŠTÁLKA, GUE/NGL, Tjeckien (293 röster - valdes i tredje omgången)

Bill NEWTON DUNN, ALDE, Storbritannien (208 röster - valdes i tredje omgången)

För mer information kontakta:

Marina Lähteenmaa

Pressekreterare

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Tel: +46 8 562 444 61

Mobil: +46 70 998 96 41

marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu