Västra Götalandsregionen

Tobaksfria veckan - Kampanj mot förtidig död

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 09:12 CET

Var tredje man och var femte kvinna i Sverige är beroende av nikotin. Omkring 7000 personer dör varje år i förtid till följd av rökning vilket gör rökningen till landets vanligaste orsak till sjukdom, lidande och förtidig död. Den nationella kampanjen Tobaksfria veckan infaller vecka 47 och har en helhetssyn på tobakens inverkan både på individen och miljön.

Tobaksfria veckan är en Svensk kampanj mot tobaksbruk som infaller vecka 47 varje år. Första gången var i mitten av 1970-talet och då som rökfria veckan. Från att tidigare ha fokuserat på ett specifikt område som skola, rökfria serveringar och tobaksavvänjning har man i år tagit ett vidare grepp med en helhetssyn att all tobak har en negativ inverkan både på individen och dess omgivning. Årets tema är ”tobak i alla former skadar människor och miljö”.

Statistik från Statistiska Centralbyrån från 2005 visar att 18 procent av Sveriges kvinnor och 14 procent av männen röker dagligen. I antal blir det drygt 1,2 miljoner dagligrökare i åldern 16-84 år. Dagligsnusande kvinnor ligger på 3 procent och männen på 23 procent. Detta innebär att drygt var tredje man och var femte kvinna i Sverige är beroende av nikotin i någon form.

Rökning är med all säkerhet den största och vanligaste orsaken till sjukdom, lidande och förtidig död i Sverige. Statistik visar att i Sverige dör årligen ca 6.500 personer i förtid av egen rökning och ytterligare minst 500 av passiv rök.

Snus stressar kroppen till en ökad belastning på hjärtat genom förhöjt blodtryck och ökad puls vilket ökar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Snus orsakar också skador i munnen samt är cancerframkallande där de starkaste indikationerna finns för bukspottkörtelcancer. Analyser av rök från vattenpipor visar att den innehåller minst lika mycket nikotin, koloxid, tjära och tungmetaller som cigarettrök.

Ur miljöaspekt ger tobaksproduktionen allvarliga konsekvenser i stort på miljön. Tobaksodling leder till skogsskövling för att ge plats åt tobaksplantorna men även för att få fram ved till torkning av tobaksbladen. Risken ökar för torka och översvämningar i dessa områden. Tobaksplantan är både känslig och näringskrävande, därför rekommenderas en omfattande användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsämnen. Kemikalierna förorenar marken och vattendragen samt utgör både ett hot mot hälsan hos de vuxna och barn som arbetar på tobaksfälten och mot djur- och växtarter i de utsatta områdena. Även vår närmiljö påverkas negativt till följd av tobaksbruket då cigarettfimparna som slängs utomhus innehåller bland annat den miljöfarliga tungmetallen kadmium.

Information om lokala aktiviteter kan fås via kommunernas folkhälsosamordnare/planerare.
Kontaktpersoner lokalt…
http://nyheter.vgregion.se/upload/VG%20regionens%20folkh%C3%A4lsosamodnare.pdf

Kontaktperson: Tobakspreventivt Center Väst Agneta Alderstig, område Göteborg med omnejd, 031-61 27 18, 0707-61 27 18,
Åsa Malmberg, insatser mot vuxna i övriga VG-regionen, 0521-27 52, 0706-56 82 40, Marlene Jansson, insatser mot barn och ungdomar i övriga VG-regionen, 0521-27 52, 0702-29 90 50, Agneta Eriksson, insatser mot barn/ungdomar och vuxna i övriga VG-regionen, 0521-26 52 25, 070-534 84 21.