Vostok Nafta

TOLVMÅNADERSRAPPORT VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD. AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI 2006–31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 11:29 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44743

VOSTOK NAFTA: TOLVMÅNADERSRAPPORT VOSTOK NAFTA INVESTMENT LTD. AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI 2006–31 DECEMBER 2006

- Tolvmånadersperiodens resultat blev 1 842,33 miljoner US-dollar (MUSD) (1 156,10 för femtonmånadersperioden 1 oktober 2004-31 dec 2005). Resultat per aktie blev under perioden 39,32 USD (24,39).
- Resultatet för perioden 1 oktober 2006-31 december 2006 blev 906,45 MUSD (370,68 för motsvarande period föregående år). Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2006 blev 19,53 (7,86).
- Koncernens substansvärde uppgick till 3 519,13 MUSD den 31 december 2006 (1 768,03), motsvarande 76,22 USD per aktie (37,49). Givet en växelkurs SEK/USD om 6,85 var motsvarande värden 24 104,98 miljoner svenska kronor (MSEK) respektive 522,06 SEK.
- Under perioden 1 januari 2006-31 december 2006 ökade substansvärdet per aktie i USD med 103,31%. Under samma period ökade Credit Suisse First Boston ROS-index med 76,62% mätt i USD.
- Under kvartalet 1 oktober 2006-31 december 2006 ökade substansvärdet per aktie i USD med 33,63% (ROS-index +17,54%).
- Antalet aktier per utgången av december 2006 uppgick till 46 172 775.
- Per den 31 januari 2007 uppgick Vostok Naftas substansvärde per aktie till 70,86 USD (492,34 SEK).


Bakgrund
Vostok Nafta Investment Ltd. (Vostok Nafta) är ett investmentbolag inriktat på portföljinvesteringar i de ryska olje- och gas-, mineral- och energisektorerna. Vostok Nafta har sitt säte på Bermuda, där det registrerades som ett skattebefriat privat aktiebolag den 25 oktober 1996 med registreringsnummer EC22531.
Vostok Naftas depåbevis (SDB) är noterade på Stockholmsbörsen (Large Cap). Kortnamn: VOST. Antalet depåbevisinnehavare uppgår till ca 20.000. Per den 31 december 2006 består Vostok Nafta-koncernen av det bermudanska moderbolaget, två helägda bermudianska dotterbolag, tre helägda cypriotiska dotterbolag, samt ett svenskt dotterbolag. I december 2006 har en förändring i Vostok Naftas företagsstruktur slutförts i och med likvidationen av koncernens ryska dotterbolag. Som en följd av börsintroduktionen av Kontakt East Holding AB (KEH) i november 2006 kom Vostok Naftas ägarandel i bolaget att minska från 87% till 35%. Aktieinnehavet i KEH har därför omklassificerats till aktier i intressebolag. Det konsoliderade resultatet för fjärde kvartalet 2006 För perioden 1 oktober 2006-31 december 2006 uppgår resultatet från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen till 300,11 MUSD (493,63). Under det fjärde kvartalet 2006 har aktierna i Kontakt East Holding AB och Black Earth Farming Ltd blivit tillgängliga för handel och som en följd av detta redovisas dessa investeringar till verkligt värde från och med noteringsdagen. Det negativa resultat från andelar i intressebolag som med tillämpning av kapitalandelsmetoden redovisats i resultaträkningen till och med 30 september 2006, har reverserats till ett positivt resultat för fjärde kvartalet om 2,17 MUSD (-).
Utdelningsintäkter uppgick till 11,93 MUSD (-). Rörelsekostnaderna för det fjärde kvartalet 2006 blev 5,05 MUSD (1,84).
Finansnettot uppgick till -7,11 MUSD (-15,38).
Nettoresultat efter skatt för perioden 1 oktober 2006-31 december 2006 blev 906,45 MUSD (370,68).
Det konsoliderade resultatet för helåret 2006
För räkenskapsåret 1 januari 2006-31 december 2006 uppgick resultatet från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen till 1 535,91 MUSD (1 447,51). Utdelningsintäkter har under året redovisats med 30,22 MUSD (17,30) Rörelsekostnaderna för perioden blev 11,35 MUSD (9,24).
Finansnettot uppgick till -51,47 MUSD (-44,39).
Nettoresultatet efter skatt för perioden 1 januari 2006-31 december 2006 blev 1 842,33 MUSD (1 156,10).
Redovisat eget kapital uppgick till 3 519,13 MUSD (1 768,03) per 31 december 2006, vilket även motsvarar substansvärdet vid samma tidpunkt. Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller finansiering till de cypriotiska dotterbolagen på marknadsmässiga villkor. Årets resultat uppgår till 6,82 MUSD (46,68). Skillnaden i moderbolagets nettoresultat för perioden jämfört med nettoresultatet för femtonmånadersperioden föregående år hänför sig i första hand till effekter från den förtida inlösen av företagets obligationslån. Under räkenskapsåret har företaget återköpt 1 557 871 av sina egna aktier för en total köpeskilling av motsvarande 101,87 MUSD, vilket har reducerat eget kapital. 576 000 aktier (2005: 656 000) har emitterats under året som en följd av utnyttjade personaloptioner. Erhållen likvid för de emitterade aktierna uppgår till 10,38 MUSD (4,71 MUSD). Likviditet Koncernens likvida medel definierade som kassa och bankbehållning korrigerad för ej förfallna likvider för genomförda köp och försäljningar uppgick per den 31 december 2006 till 22,88 MUSD (88,82). Bolagsstämma och årsredovisning Bolagsstämman är planerad att äga rum torsdagen den 30 mars 2007. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på företagets hemsida (www.vostoknafta.com) från och med den 5 mars 2007. Från och med den 12 mars 2007 kommer den även att vara tillgänglig på Vostok Nafta Sverige AB:s kontor på Hovslagargatan 5 i Stockholm, samt på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Utdelning Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret 2006. Sammanfattning av de viktigaste händelserna i Ryssland under kvartalet 1 oktober-31 december 2006 Det här är den sista rapporten som Vostok Nafta lämnar under Putins tid som president. Om ett år kommer Ryssland att gå till val för att välja en ny president, det är ett val som innebär att Putin lämnar sitt ämbete - även om hans politik kommer att dröja sig kvar. Kärnan i Putins policy, att uppnå vad som är bra för Ryssland genom en stark ekonomi stödd av en central makt, må inte stå särskilt högt upp på de västerländska liberala journalisternas önskelista - men är utan tvekan en populär policy på hemmaplanen. Den populäritet som Putin och hans politik åtnjuter bottnar i det faktum att den ryska ekonomin har växt från 200 miljarder USD till 1000 miljarder USD under hans tid som president. Under samma period har atiemarknadens värde ökat med 1000 miljarder USD.
Dimitri Medvedev framstår nu som den troligaste nye presidenten för den ryska federationen. Han har en klar ledning i opinionsundersökningarna, som nu fått en ny betydelse sedan Putin har sagt att väljarna avgör vem som kommer att bli Rysslands näste president... Mot honom står den främste rivalen, Sergei Ivanov - den nuvarande försvarsministern i den ryska regeringen. Båda dessa herrar har fått betydande mängder rikstäckande TV-tid under de senaste månaderna, men Medvedev har också givits en portfölj med ett betydande politiskt kapital - något som gjort att han dragit ifrån i opionionsundersökningarna. Han var också den som ledde den största ryska delegationen, som var den största någonsin, till Davos vilket, delvis på grund av att han talar engelska, gjrode honom till den internationella pressens favorit.
Även om den huvudsakliga politiska inriktningen från Putins år vid makten inte kommer att förändras under Medvedev, tycks det nu som om de västerländska bedömarna och debattörerna kommer att ta Medvedev till sitt hjärta på ett helt annat sätt än vad som varit fallet med den av sin KGB -bakgrund tyngda Putin. Det känns just nu som om ett visst datum i mars 2008 skulle kunna utgöra vändpunkten i västs förhållande till Ryssland.
Under tiden har en kombination av faktorer en negativ inverkan på den ryska aktiemarknaden: Såväl de globala som de amerikanska tillväxtprognoserna justeras nu upp, vilket leder till ökade förväntningar på ett högre ränteläge, vilket traditionellt är ett dåligt tecken för investeringar med en längre tidshorisont eller uppfattat riskablare investeringar - vilket tillväxtmarknaderna utgör ett exempel på.
Det varma vintervädret i stora delar av världen har pressat ner energipriserna och bidragit till att oljepriset fallet mot 50-dollarsnivån.
Den kinesiska aktiemarknadens drag av bubbelformation har lett fått denna att falla tillbaka, vilket lett till en oro för en utveckling som ska sprida sig till andra tillväxtmarknader.
En rysk nyintroduktion på börsen har dragits tillbaka och två andra (Sitronics och PolyMetal) kom att prissättas i den lägre delen av prisintervallet, och gjorde trots detta debut på börsen under en handel som präglades av fallande kurser.
Vi är övertygade om att samtliga de negativa faktorer som nämnts ovan endast har en marginell och kortsiktig påverkan på den ryska aktiemarknaden. En uppskruvad global tillväxt innebär att världsekonomin kan växa trots att oljepriset ligger kring 60 USD/fat. Den varma vintern har lett till att den kortsiktiga efterfrågan på olja har avtagit, och i och med detta har också inställningen till oljemarknaden på kort sikt svalnat av. Detta fenomen har dock på intet sätt fört oss närmare en lösning på de betydande begränsningar som finns på utbudssidan. Den kinesiska aktiemarknaden må vara föremål för en spekulationsbubbla, men då det är ett lokalt fenomen är det högst otroligt att detta får en smittande effekt på andra tillväxtmarknader. Att det kommer ut ryska aktier för ytterligare cirka 30 miljarder USD på marknaden är en tydligt dämpande faktor, men en som inte har någon långsiktig påverkan på värderingen av företag med starka fundamentala förutsättningar.
Gazprom fortsätter att vara ett bolag med allt starkare fundamentala förutsättningar. Vi tror helt klart att vi har att göra med en aktie som kommer att fördubblas i värde under de kommande 12 till 18 månaderna, i takt med att marknadens uppfattning om avregleringen av den ryska gasmarknaden och bolagets investeringsprogram förändras.

(För fullständig rapport se bifogad fil)