Tornet Fastighets AB

Tornets styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera bud

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 10:02 CEST

Efter presentationen av Fastighets AB Tornets delårsrapport januari-juni 2003 inledde Lehman Brothers Real Estate Partners L.P. (LBREP) samt Ratos AB en due diligence-process i syfte att framlägga ett offentligt erbjudande på samtliga aktier i Tornet. Framläggandet av ett offentligt erbjudande var villkorat av utfallet av due diligence-processen samt säkerställande av finansiering. Styrelsen bedömde att det tilltänkta erbjudandet kunde vara av intresse för aktieägarna varför en due diligence-process godkändes. Varken LBREP eller Ratos har inte delgivits någon information som i icke oväsentlig grad varit ägnad att påverka den tidigare värderingen av Tornets aktier.

Efter fullföljande av processen har LBREP och Ratos genom sitt samägda bolag LRT Acquisition AB valt att lägga fram ett offentligt erbjudande. Tornet har använt Deutsche Bank AG London som rådgivare för att utvärdera villkoren i erbjudandet. Tornets styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera LBREP:s och Ratos erbjudande. Styrelsens skriftliga motivering bifogas detta pressmeddelande.

Danderyd 2003-10-20

Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Lars Gårdö, Styrelseordförande Fastighets AB Tornet, 0705-25 06 94,
08-544 905 00

Uttalande från styrelsen för Fastighets AB Tornet med anledning av publikt kontanterbjudande från Lehman Brothers Real Estate Partners L.P. och Ratos AB

Lehman Brothers Real Estate Partners L.P. ("LBREP") och Ratos AB("Ratos") har idag offentliggjort ett publikt kontanterbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Fastighets AB Tornet ("Tornet") genom det samägda bolaget LRT Acquisition AB ("LRT Acquisition"). Styrelsen för Tornet har värderat Erbjudandet och har följande uttalande:

LBREP och Ratos erbjuder aktieägarna i Tornet 190 kronor kontant per aktie, vilket värderar bolaget till 4 914 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar en budpremie om 8 procent jämfört med aktiens genomsnittliga sista betalkurs under de senaste 30 handelsdagarna om 176,40 kronor och en budpremie på 6 procent jämfört med aktiens sista betalkurs om 178,50 kronor den 16 oktober, sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

LBREP och Ratos har under en längre tid bearbetat möjligheterna att gemensamt förvärva aktierna i Tornet. Styrelsen för Tornet har två gånger under innevarande år avvisat indikativa preliminära erbjudanden från LBREP och Ratos bland annat då erbjudandena inte befunnits motsvara ett fullgott värde för Tornets aktieägare.

Vid Tornets börsintroduktion den 7 maj 1996 uppgick stängningskursen till 56,50 kronor. Börskursen har under innevarande år haft en stark utveckling, vilket har lett till att rabatten på aktien successivt har minskat. Erbjudandets nivå, 190 kronor per aktie, innebär att rabatten i förhållande till aktiens breakup value per 2002-12-31, 218 kronor per aktie, minskat ytterligare. Aktiens breakup value * har enligt styrelsens bedömning minskat sedan årsskiftet. Med hänsyn därtill får budet anses vara skäligt.

Styrelsen bedömer att det finns ett betydande stöd för Erbjudandet bland såväl institutionella som mindre aktieägare. Detta grundas bland annat på att institutionella aktieägare, vilka innehar aktier motsvarande 55 procent av samtliga aktier i Tornet, innan offentliggörandet av Erbjudandet har förbundit sig att acceptera detsamma. Mot denna bakgrund finner styrelsen att det ställer sig svårt att genom dessa aktieägare anskaffa det kapital som kan komma att krävas för Tornets fortsatta tillväxt.

Deutsche Bank AG London ("Deutsche Bank") har av styrelsen uppdragits att utvärdera villkoren i Erbjudandet till aktieägarna. I sin rådgivning har Deutsche Bank beaktat, bland flera andra faktorer, styrelsens affärsmässiga bedömningar. Med utgångspunkt från Deutsche Banks värderingsutlåtande (fairness opinion) anser styrelsen att budnivån i Erbjudandet är rimlig.

Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen för Tornet enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet.

Danderyd den 20 oktober 2003

Fastighets AB Tornet (publ)

Styrelsen

Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8 miljoner kvm och ett bokfört värde om drygt 19 miljarder kronor. Nära 97 procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.

* Breakup value: Det bedömda likvidationsvärdet av Tornet vid en utförsäljning till marknadspris av dess samtliga tillgångar med avdrag för transaktionskostnader, strukturkostnader och skatt. Härvid har kapitalkostnaderna för Tornets låneskulder justerats till en marknadsmässig nivå.