Statistiska centralbyrån, SCB

Torv 2002: God torvskörd för andra året i rad

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 10:15 CEST

Beroende på väderleken varierar torvskörden stort mellan enskilda år. Under år 2002 var skörden av energitorv emellertid för andra året i rad på en genomsnittlig nivå, ca 2,9 miljoner kubikmeter.

Utöver den producerade mängden energitorv skördades 1,8 miljoner kubikmeter torv för odlingsändamål, vilken är den största produktionen av odlingstorv sedan mätningarna startades 1980.

Rekordhög import
Under 2002 importerades 329 000 ton torv, vilket innebär en kraftig ökning. Torvimporten avser till större delen energitorv. Torvexporten utgörs främst av odlingstorv, vilken år 2002 uppgick till 91 000 ton.

Energitorv importeras i huvudsak från Estland, Lettland och Finland. Importens andel av energitorvanvändningen år 2002 uppgick till drygt 25 procent. Totalt svarade energitorven för knappt en procent av Sveriges totala energiförsörjning. Den huvudsakliga användningen av energitorv är som bränsle för produktion av hetvatten i värmeverk.

Priset på energitorv har i stort sett varit oförändrat de senaste tio åren. Under år 2002 var priset 114 kronor per MWh.

Torvutredning förordar flexibel klassificering
Torvutredningen, ”Uthållig användning av torv” (SOU 2002:100), behandlar klassificeringsfrågan av torv. Utredningens syn kan sammanfattas med att i internationella sammanhang hänföra energitorv till fossila bränslen medan torv nationellt inte bör inordnas i något klassificeringssystem. Vid kommande förändringar av olika styrmedel förordar utredningen att torv ska behandlas likvärdigt med trädbränslen.

Utredningen pekar på ett behov av ett förbättrat beslutsunderlag vid handläggning av koncessionsärenden (tillståndsärenden) för utvinning av energitorv. I utredningen föreslås att Sveriges Geologiska Undersökning ges i uppdrag att genomföra en begränsad inventering av torvmarker som från olika synpunkter kan anses lämpliga för torvutvinning, s.k. torvförsörjningsområden.

Mer information
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.