Västra Götalandsregionen

Totalt 272 ansökningar om att driva vårdcentral i VG Primärvård

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:41 CEST

Ansökningstiden för de vårdgivare som vill driva vårdcentral i VG Primärvård från starten 1 oktober i år har nu gått ut. Totalt har 272 ansökningar kommit in,120 från Västra Götalandsregionens egen primärvårdoch152 från olika privata aktörer.

Idag finns totalt 143 vårdcentraler i Västra Götaland. 118 av dessa drivs av Västra Götalandsregionens primärvård och 25 är privata.

Berörda tjänstemän i Västra Götalandsregionen kommer nu att gå genom ansökningarna och kontrollera att de uppfyller kraven i Krav-och kvalitetsboken för VG Primärvård. Besked om vilka vårdgivare som godkänts lämnas senast2 juni.

Alla vårdcentraler som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända, oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Omvänt gäller att vårdcentraler som inte uppfyller kraven inte blir godkända. Efter samråd och kontrakt med respektive hälso- och sjukvårdsnämnd får vårdgivaren etablera sig och bedriva vård.

Grundtankarna med VG Primärvård

Riksdagen har beslutat att ett vårdvalssystem för primärvård ska införas i hela landet från och med den 1 januari 2010. Reformen innebär att varje patient själv får välja vilken vårdcentral han eller hon vill gå till i fortsättningen. Varje enskilt landsting får besluta vilka krav man ska ställa på vårdgivarna. Alla som uppfyller kraven har rätt att driva primärvård, till exempel vårdcentral, med offentlig ersättning.

Det nya vårdvalssystemet i Västra Götalandsregionen kallas VG Primärvård och införs den 1 oktober 2009, efter beslut av Regionfullmäktige den 3 februari 2009.

Grundtankarna med VG Primärvård är att:

  • Ge patienterna och invånarna en starkare ställning och större inflytande i vården
  • Bredda vårdutbudet i patientens närområde
  • Förbättra kvalitet och tillgänglighet och därmed stärka förtroendet för primärvården
  • Ge vårdgivarna lika uppdrag, större frihet och ökat lokalt ansvar oavsett driftsform
  • Låta vårdgivarna på ett tydligare sätt än i dag konkurrera på kvalitet
  • Möta framtida utmaningar på ett offensivt sätt

Frihet att välja vårdcentral

Alla invånare har möjlighet att fritt välja vårdcentral och det är möjligt att byta vårdcentral när man vill. Den som inte gör något val blir placerad på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Varje vårdcentral ska ta emot de patienter som så önskar och anpassa sina resurser därefter. En vårdpeng följer med patientens val. Patientavgiften blir 100 kronor för vuxna över 20 år på den vårdcentral som patienten har valt och 200 kronor för besök på en annan vårdcentral. För barn och ungdomar är det som idag kostnadsfritt fram till den dagen då de fyller 20 år.

Lika uppdrag

De vårdcentraler som tecknar kontrakt med Västra Götalandsregionen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. De vårdcentraler som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnderna får vårdgivaren etablera sig och bedriva vård inom regionen.

Vårdcentralernas uppdrag

I vårdcentralernas uppdrag ingår allmänmedicinsk verksamhet inklusive barnhälsovård, hälsofrämjande och förebyggande insatser, hjälp mot psykisk ohälsa, medicinsk fotvård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, jourverksamhet, utbildningsplatser och handledning samt delta i utvecklingsarbeten och FoU. De har också ett närområdesansvar för invånarna i närområdet och ska samverka med bland andra kommuner och sjukhus.

Primärvårdspeng följer invånarens val

En primärvårdspeng införs som följer invånarens val av vårdcentral. Primärvårdspengen varierar utifrån invånarens ålder och kön, vårdtyngd, socioekonomiska och geografiska förutsättningar. Primärvårdspengen täcker större delen av vårdcentralernas kostnader för att genomföra uppdraget. Dessutom får vårdcentralerna en ersättning beroende på hur väl de uppfyller de kvalitetskrav som Västra Götalandsregionen ställer.

Tidplan

14 april
Senaste ansökningsdag för vårdgivare som vill vara med från starten av VG Primärvård 1 oktober.

2juni
Klart vilka vårdgivare som godkänts.

8juni
Informationskampanj till invånarna startar.

30 juni
Kontrakt skrivs med de godkända vårdgivarna.

17 augusti
Brev till invånarna om att välja vårdcentral.

15 september
Samtliga invånare är förtecknade på en vårdcentral.

1 oktober
Start VG Primärvård

fr o m 2 oktober
Möjlighet för alla invånare att göra om sitt val

Länk till VG Primärvård på webben med bland annatden kompletta listan över ansökningar


Kontaktperson: Projektledare Hans Johanson 0708-39 97 80. Åsa Sundell, informationsavdelningen 0708-88 01 619.
Skapat av: Mikael Rosengren Epost: mikael.rosengren@vgregion.se