AB Traction

TRACTION: ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 08:48 CEST

Aktieägarna i AB Traction (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2006 kl 17.00 på Sveavägen 118, Stockholm.


ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken den 26 april 2006, dels anmäla sig hos bolaget senast den 28 april maj 2006 kl 16.00. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via email, post@traction.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd i god tid före den 26 april 2006.

STÄMMOÄRENDEN
Gängse på årsstämma enligt bolagsordning samt förslag till beslut om val av styrelseordförande, ändring av bolagsordning till följd av lagändring, split 3:1 och bemyndigande av återköp av aktier.

BESLUTSFÖRSLAG
Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:80 kronor.

Styrelsearvode och revisionsarvode
Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om 225.000 kronor. Arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning.

Styrelse
Till styrelse föreslås omval av Jan Andersson, Jan Kjellman, Bengt Stillström, Petter Stillström och Pär Sundberg. Till styrelseordförande föreslås Bengt Stillström.

Förslag till ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår ändringar av bolagsrodningen innebärande att den anpassas till den nya aktiebolagslagen).
- Bestämmelse om akties nominella belopp utgår
- Bestämmelse införes om att antalet aktier skall vara lägst 4,6 miljoner och högst 18,4 miljoner.
- Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
- Bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri.

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (split 3:1) och därmed sammanhängande bolagsordningsändring
För varje gammal aktie erhålls 3 nya. Bolagsordningen ändras i enlighet.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 15)
Styrelsens föreslås bemyndigande att återköpa högst 10 % av utestående aktier.

Övrigt
Beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget samt på www.traction.se

Stockholm i april 2006
AB Traction (publ)
Styrelsen