AB Traction

TRACTION BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:09 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44833

TRACTION: TRACTION BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari - december

· Resultat efter skatt uppgick till 175,4 (310,0) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 10,60 (18,73) kr
· Eget kapital per aktie uppgick till 78 (69) kr
· Värdeförändring i värdepapper uppgick till 186,7 (305,1) Mkr
· Aktier i projektföretag avyttrades för 390 (296) Mkr
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 295,6 (298,2) Mkr
· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 (0,93) kr/aktie

Fjärde kvartalet

· Resultat efter skatt uppgick till 20,5 (97,9) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,23 (5,91) kr
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 83,5 (93,9) Mkr
· Värdeförändring värdepapper uppgick till 32,9 (101,8) Mkr
· Swedish Tool förvärvade Wikman & Malmkjell-Gruppen
· Svagt resultat i dotterbolagsgruppen

Efter rapportperiodens utgång

· Värdeförändring i den noterade aktieportföljen uppgår sedan årsskiftet till 58 Mkr
· AcadeMedia förvärvade NTI (friskolor)
· Duroc tecknade en avsiktsförklaring om att förvärva Swedish Tool/Wikman & Malmkjell-Gruppen
· Thalamus Networks förvärvade P to P IT-Consulting


Verksamheten

Flera positiva affärer har annonserats i början av 2007 vilka i korthet beskrivs nedan. Arbetet med dessa och även andra möjliga affärer har pågått under slutet av 2006. I november annonserades att Tractions intresseföretag Swedish Tool förvärvade Wikman & Malmkjell-Gruppen och bildade en ledande leverantör av maskiner och verktyg till verkstadsindustrin i Skandinavien och Baltikum. Se även nedan under händelser efter rapportperiodens utgång.
Dotterbolagen Ankarsrum Industries och Gnosjöplast uppvisar ett fortsatt svagt resultat. Genomförda kostnadsrationaliseringar tillsammans med en ökad orderingång innebär att det finns goda förutsättningar för att vända bolagens negativa resultattrend. Ankarsrum Industries har under 2006 och i början av 2007 erhållit nya kunder där årsvolymer överstigande 100 Mkr är fullt möjliga. Detta kan ställas i relation till bolagets omsättning under 2006 om drygt 170 Mkr. Volymerna är dock som alltid beroende av efterfrågan hos slutkunden. Därutöver tillkommer tidigare annonserade avtal i Ankarsrum Diecasting som över en 10-årsperiod kan uppgå till 250 Mkr.

En översiktlig fördelning av Tractions egna kapital framgår av nedanstående tabell. För ytterligare information om Tractions delägda företag hänvisas till www.traction.se.

(För fullständig rapport se bifogad fil)