Stockholms stad

Trängseln i trafiken ett problem för stockholmarna

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 13:55 CEST

Trängsel för biltrafiken till och i innerstaden är ett mycket eller ganska stort problem, anser 69 procent av stockholmarna. För personer i yrkesaktiv ålder är siffrorna ännu högre: tre fjärdedelar i åldersgruppen 18-34 år och 70 procent i åldersgruppen 35-64 år anser att trängseln är ett mycket eller ganska stort problem.
Det visar "Stockholmsbussen", en enkätundersökning som genomförts av Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor, USK. En dryg femtedel av de svarande ansåg att trängsel i trafiken var ett ganska litet eller inget problem alls.

På frågan om man ser några fördelar med miljöavgifter (trängselavgifter) svarar 43 procent att avgifterna är ”bra för miljön, mindre buller och avgaser”. I den yngsta åldersgruppen, 18-34 år, ger hälften samma svar. Bättre framkomlighet och mindre bilköer anges av 30 procent av de svarande, och en femtedel anger att det ger mer pengar till kollektivtrafiken (fler än ett svarsalternativ kunde anges). Fyra av tio ser inga fördelar med miljöavgifter.

- Undersökningen bekräftar att trängseln i trafiken är ett problem för stockholmarna och att bättre miljö är ett viktigt skäl för miljöavgifter, säger Magnus Carle, chef för Miljöavgiftskansliet.

På frågan om man ser några nackdelar med miljöavgifter (trängselavgifter) svarar knappt hälften att det blir dyrt för bilister, 41 procent att det ökar trängseln på bussar och T-bana, och nästan lika många att det blir besvärligt och krångligt för bilister (fler än ett svarsalternativ kunde anges). 18 procent ser inga nackdelar med miljöavgifter.

En tredjedel av dem som svarat på enkäten tycker att det är ett mycket eller ganska bra beslut att genomföra ett försök med miljöavgifter (trängselavgifter). Hälften anger att det är ett mycket eller ganska dåligt beslut. En av tio tycker det varken är bra eller dåligt och 7 procent svarar vet ej.

- Opinionsläget kring beslutet om försöket är i stort sett oförändrat jämfört med i höstas, vilket är överraskande med tanke på den osäkerhet som speglats i media under våren, säger Magnus Carle.

Kvinnor är mer positiva till miljöavgifter (trängselavgifter) än män, och personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) är mer positiva än äldre (65- år). Boende i innerstaden är mer positiva till miljöavgifterna än boende i Söderort och Västerort.

Det finns stora åsiktsskillnader om beslutet om försöket beroende på om man har tillgång till bil eller inte. De som har tillgång till bil är klart mer negativa till miljöavgifter (trängselavgifter): 60 procent tycker att det är ett mycket eller ganska dåligt beslut, en fjärdedel att det är ett mycket eller ganska bra beslut. Av dem som inte har tillgång till bil tycker drygt hälften att det är ett mycket eller ganska bra beslut och 28 procent att det är ett mycket eller ganska dåligt beslut.

De fullständiga enkätsvaren för Miljöavgiftskansliets frågor finns att ladda ned på: www.stockholm.se/miljoavgifter (vänstermenyn under Kansliets rapporter)

Enkätundersökningen, "Stockholmsbuss 2", är gjord av Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor, USK, och innehöll totalt 31 frågor från 8 olika förvaltningar/bolag i staden, däribland Miljöavgiftskansliet. Postenkäten genomfördes under mars-april och omfattade 600 slumpmässigt utvalda stockholmare 18 år eller äldre ur kommunens individdatabas. Svarsfrekvensen var 74 procent.För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Carle, chef Miljöavgiftskansliet, tel. 08-508 29 974

Kai Honkonen, projektledare information tel. 08-508 29 965, mob. 070-47 29 965

Jan-Ivar Ivarsson, Utrednings- och Statistikkontoret, tel. 08-508 35 065

www.stockholm.se/miljoavgifter

Miljöavgiftskansliet, Kai Honkonen, Telefon: 08-508 29 965, epost kai.honkonen@stadshuset.stockholm.se