Vägverket

Trafik- och miljöförbättringar i Smålandsstenar fortsätter med ytterligare en etapp

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 10:44 CEST

Nissastigen, riksväg 26, delen genom Smålandsstenars centrala delar har tidigare byggts om, för att skapa en bättre balans mellan fordon, cyklar, gående och de boende i centrum. Det är främst de oskyddade trafikanterna som fått en bättre gatumiljö och en ökad trafiksäkerhet i tätorten. Centrumdelen invigdes 2002 och förbättringar har gjorts på den norra delen och på delen vid Algatan – Balkvägen.

Inom någon vecka startar en ny etapp. Det är delen mellan Balkvägen – Parkgatan som ska få befintliga gångbanor utbyggda till en gång- och cykelväg på båda sidor av rv 26. Två busshållplatser utrustade med väderskydd kommer också att byggas i närheten av Volvo Verkstad och Hämta. Körbanebredden kommer att minskas från 10,0 till 7,0 m för att få plats med de nya gång- och cykelvägarna.

Etappens längd är 900 m.

Denna etapp kommer att knytas ihop med den tidigare utförda etappen genom centrum och ger de oskyddade trafikanterna en längre vägsträcka med en trafiksäkrare vägmiljö. Arbetena blir klara i mitten av oktober i år.

Entreprenör för etappen Balkvägen – Parkgatan är Mark och Miljö i Ljungby AB.

Kontaktpersoner:
Projektledare Jan Nyman, Vägverket Region Sydöst, tfn 070 – 556 32 98.
Byggledare Kurt Kårhammar, tfn 070 – 203 23 83.