Finansinspektionen

Trafikljuset - del av en modern tillsyn av försäkringsbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:36 CEST

Med trafikljusmodellen kan FI tidigt identifiera livbolag och tjänstepensionskassor som kan få problem om priserna på aktier, fastigheter eller räntor förändras kraftigt. Ytterst handlar det om att de framtida garanterade pensionerna ska kunna betalas ut. Det framgår av det förslag till trafikljusmodell som i dag går ut på bred remiss.

Finansinspektionen föreslår i det nya remissförslaget att endast ett signalläge, rött, används i trafikljusmodellen. Detta för att undvika att modellen används för rating av bolagen. Således ska bolagen och kassorna endast pröva ett scenario, mot tidigare två.

I övrigt har endast små justeringar gjorts i den modell som tidigare har presenterats. FI vill betona att trafikljusmodellen är en kvantitativ tillsynsmetod av flera och inget regelverk. Att vara i rött ljus är inget regelbrott som med automatik leder till en sank­tion. Dessa bolag kommer i första hand att bli föremål för en fördjupad granskning.

FI:s konsekvensanalys av trafikljusmodellen visar små branscheffekter. Bolag med tillgångar motsvarande 2 procent av branschens placeringstillgångar bedöms vara i rött. I den bedömningen utgår FI ifrån att ägare i vissa bolag kommer att skjuta till kapital. De bolag som är i rött är mindre bolag.

Förändringar jämfört med utkast 2 innebär både skärpningar och lättnader av enskilda scenarier.

Den utländska ränterisken mäts genom ett antagande om korrelation, inte genom att stressa räntespreaden gentemot den svenska räntan. Den utländska ränterisken delas upp på euroränterisken och övrig utländsk ränterisk. Kreditrisken mäts strängare.

Aktierisken delas upp på svenska och utländska aktier. Bolagen och kassorna ska klara ett kursfall på 40 procent i de svenska och 35 procent i de utländska aktierna.

Fastighetsrisken mäts som ett prisfall på 35 procent i stället för 40 procent. Valuta­kursrisken mäts som en förändring på 10 procent i stället för 12 procent. Real­ränterisken är inkluderad i modellen.

Sammantaget bedöms den nu remitterade modellen vara i nivå med det röda scenariot i utkast 2, dock med variation beroende på det enskilda bolagets/kassans tillgångs-portfölj. Förslaget remitteras för synpunkter senast den 27 oktober. I mitten av november fastställs modellen.

Läs förslaget på www.fi.se

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 82 20,
070 398 08 19

Sarah Hegardt Grant
Informatör
Tel 08-787 80 41,
070 267 80 41