Vägtrafikinspektionen

Trafiksäkerhetsarbete kan bli mer effektivt

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 11:15 CEST

Vägtrafikinspektionen har utvärderat Vägverkets arbetssätt inom trafiksäkerhetsområdet. Utvärderingen visar att det finns flera områden där arbetet kan effektiviseras.

Vägtrafikinspektionen anser att Vägverket, genom att låta bli att revidera hastighetsbesluten om 90 eller 110 km/tim på ett systematiskt sätt, inte har utnyttjat den mest verkningsfulla åtgärden för att nå etappmålet för trafiksäkerheten 2007. Vägverket bör göra en nationell översyn av hastighetsbesluten för att klarlägga vilken hastighet som bör gälla med hänsyn till vägens trafiksäkerhetsstandard.

Översynen bör kompletteras med en handlingsplan för när arbetet ska vara genomfört.
Vägverkets effektkatalog som bl.a. beräknar trafiksäkerhetseffekter av gjorda förbättringar på vägar och sidoområden, är föråldrad. Konsekvenserna blir minskad precision vid planering och val av åtgärder.

Vägverkets insatser inom sektorsarbetet har betytt mycket för polisens, kommunernas och yrkestrafikens trafiksäkerhetsarbete. Däremot saknas en sammanhållen strategi för hur verket ska agera i sektorsrollen. Det finns även brister i uppföljningen och i uthålligheten när det gäller genomförda insatser.
Kompetensen hos Vägverkets regioner har stärkts inom trafiksäkerhetsområdet, men huvudkontoret borde utveckla effektiva metoder för att sprida och tillämpa goda exempel från regionernas arbete.

- Vägverket delar i stort Vägtrafikinspektionens uppfattningar i sina rapporter och kan med tillfredsställelse konstatera att inom flera områden pågår sedan tidigare utveckling- och förbättringsarbeten. Flera av dessa är klara inom kort, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Några exempel på åtgärder som är klara i höst:
- Revidering av effektkatalog
- Hastighetsgränserna omprövas för närvarande i stor omfattning inför möjligheten att använda 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim
- Generaldirektören har nyligen fattat beslut om att införa ett system för hantering av avvikelser. Syftet är att främja trafiksäkerheten genom att identifiera brister och genomföra åtgärder som förbättrar vägtransportsystemet.

Kontaktpersoner: Mauri Kemppi, Vägtrafikinspektionen tel 0243-78 308, 070-329 76 33
Åsa Ersson, Vägverkets huvudkontor, tel 0243 – 755 93 eller 070-548 78 93