Riksdagen

Trafikutskottet banar väg för fortsatt trängselskatt i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:31 CET

Regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning för fortsatt trängselskatt i Stockholm. Det beslutade Trafikutskottet vid sitt sammanträde på torsdagen.

Trafikutskottet föreslår att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt i Stockholm. Utskottet föreslår också att anslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt.

Vägverkets kontrakt upphör
Vägverket har ansvarat för upphandling av den utrustning som krävts för försöket med trängselskatter i Stockholm. Enligt ett särskilt villkor har Vägverket rätt att förlänga kontraktet med ett år i taget.

Rätten att förlänga avtalet gäller dock bara om Vägverket får ett fortsatt uppdrag av regeringen att hantera utrustningen. Om det inte finns något uppdrag upphör kontraktet, vilket innebär att en ny upphandling måste göras.

En ny upphandling skulle förutom stora kostnader betyda att återinförandet av trängselskatt skjuts på framtiden. Regeringen saknar i dag befogenhet att ge Vägverket ett fortsatt uppdrag. Mot bakgrund av detta tar därför trafikutskottet initiativ till att ge regeringen rätt att ge Vägverket i uppdrag att förbereda återstart av trängselskatt.

Pengar till vägar och järnvägar
Regeringen har avsatt knappt 34 miljarder kronor för kommunikationer i budgetpropositionen. Merparten av pengarna går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om hur anslagen bör fördelas.

För mer information: Ring Martin Palm, föredragande på trafikutskottet, på telefonnummer 08-786 49 95

Planerad dag för debatt och beslut: Måndagen den 11 december.

Dokument:

* Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007
http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/69626
* Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Louise Norlander
Informationsenheten, tfn 08-786 49 90, 020-349 000