Riksdagen

Trafikutskottet följer upp insatserna efter stormen Gudrun

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:27 CET

Två år efter att stormen Gudrun drabbade Sverige har trafikutskottet beslutat att utvärdera insatserna efter stormen. Utskottet vill ta reda på om infrastrukturen har återställts och om den har blivit mindre sårbar för liknande händelser.

Samhället måste kunna ställa större krav på att mobiltelefoner och Internet ska fungera, konstaterade trafikutskottet våren 2005 efter det att stormen Gudrun drabbat södra Sverige. Utskottet tog då ett initiativ till en lagändring som innebar större krav på driftsäkra kommunikationstjänster. Utskottet konstaterade också att det var nödvändigt att skjuta till pengar för att täcka underhållsbehovet av det drabbade vägnätet. Vidare menade utskottet att det krävdes förbättringar av järnvägsnätet på lång sikt för att skapa en mer hållbar infrastruktur.

Studie över åtgärder
Nu vill trafikutskottet följa upp de insatser som gjordes inom transport- och kommunikationsområdet efter stormen. Därför har utskottet i dag beslutat att en studie ska göras över vad som gjorts för att säkra transport- och kommunikationsinfrastrukturen. Syftet är att ta reda på om infrastrukturen har återställts och om den blivit mindre sårbar för liknande händelser.

Nya finansieringsformer
Trafikutskottet efterlyser också mer information om alternativa finansieringar av vägar och järnvägar. Olika former av offentlig privat samverkan (OPS) blir allt vanligare i andra länder när det gäller just investeringar i trafiksystemet. Utskottet har därför beslutat ta fram en forskningsöversikt om OPS för att kunna ta del av de erfarenheter och forskningsrön som finns.

Nya riktlinjer för riksdagsarbetet
Trafikutskottets uppföljning och forskningsöversikt ligger i linje med de nya riktlinjer för riksdagsarbetet som riksdagen beslutade om i juni förra året. Enligt riktlinjerna ska utskotten i större utsträckning än tidigare arbeta med utvärdering och uppföljning. Fördjupade kontakter med forsknings- och framtidsfrågor ingår också i de nya riktlinjerna.

För mer information: Ring Martin Palm, föredragande i trafikutskottet, på telefonnummer 08-786 49 95.
Trafikutskottets ledamöter

Dokument:
Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU17 Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari 2005 över södra Sverige
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&rm=2004/05&bet=TU17


Louise Norlander
Informationsenheten, tfn 08-786 49 90, 020-349 000