Riksdagen

Trafikutskottet vill ha snabbare minskning av antalet döda i trafiken

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 16:54 CEST

Det finns en risk att trafiksäkerhetsmålet om högst 270 dödade i trafiken 2007 inte uppnås. Det menar trafikutskottet som vill skynda på arbetet med att få ner antalet omkomna i trafikolyckor. Utskottet understryker också att trafiksäkerheten för barn och unga samt synskadade måste öka.

Riksdagen beslutade 1998 om den så kallade nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Riksdagen beslutade samtidigt om ett etappmål om högst 270 dödade i trafiken 2007. Trots att antalet döda i trafiken minskar så sker inte minskningen i den takt som är förenlig med etappmålet, enligt trafikutskottet.

Utskottet anser därför att regeringen bör undersöka om de insatser som gjorts för att öka trafiksäkerheten varit effektiva. Syftet med en sådan undersökning är att skynda på utvecklingen mot en nollvision och få ett bra underlag för att fatta beslut om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Utskottet utgår från att regeringen återkommer till riksdagen med en sådan analys.

De borgerliga reserverar sig
De borgerliga partierna anser att det är bra att trafiksäkerhetsarbetet utvärderas men att åtgärderna kommer för sent. Etappmålet för 2007 kommer ändå inte att kunna uppnås skriver partierna i en reservation. Partierna föreslår krafttag i form av säkrare vägar och skärpt trafikövervakning för att förverkliga nollvisionen.

Regeringen ska redovisa åtgärder för ökad trafiksäkerhet för barn
Trafikutskottet förutsätter att regeringen redovisar vad som gjorts och vilka insatser som planeras för att öka trafiksäkerheten för barn och unga. Utskottet konstaterar att antalet barn och ungdomar som omkommit i trafiken har minskat men fortfarande är trafikolyckor den största dödsorsaken bland alla olycksfall för denna grupp.

Regeringen fick i uppdrag av riksdagen 2001 att redovisa vad den tänkte göra för att öka säkerheten för barn i trafiken, men regeringen har ännu inte återkommit med någon redovisning. Utgångspunkten i redogörelsen skulle vara FN:s konvention om barnets rättigheter och riksdagens beslut om trafiksäkerhetsmålen.

Trafiken måste bli säkrare för synskadade
Enligt utskottet råder det brist på information när det gäller trafiksäkerhet och tillgänglighet för synskadade. Utskottet föreslår därför att regeringen redovisar för riksdagen vilka åtgärder som sätts in för att uppfylla trafiksäkerhetsmålen för synskadade.

Vägverket ska undersöka kvaliteten på alkolås
Utskottet föreslår dessutom att regeringen ger Vägverket ett tidsatt uppdrag att undersöka kvaliteten på alkolåsen som finns på marknaden. Vägverket har visserligen påbörjat en sådan undersökning men utskottet anser att man bör sätta en tidsgräns för uppdraget. Syftet är att gynna användningen av alkolås.

Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 27 april
För mer information: Kontakta Lena Sandström, föredragande i trafikutskottet, på telefonnummer 08-786 48 14
Dokument: Trafikutskottets betänkande Trafiksäkerhetsfrågor 2005/06:TU13


Ingeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000