Näringsdepartementet

Trafikverksutredningen överlämnas i dag till infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 10:24 CEST

Idag överlämnas slutbetänkandet Effektiva transporter och samhällsbyggande - en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg av Trafikverksutredningen till infrastrukturminister Åsa Torstensson.

I utredningen föreslås att ett Trafikverk bildas med uppgift att hålla samman och ansvara för planeringen för samtliga trafikslag, upphandlingen av drift och underhåll samt nybyggnad av vägar och järnvägar.

Resenärens och näringslivets behov
Ett Trafikverk motiveras av ett ökat behov av att ta ett helhetsgrepp om det samlade transportsystemet. De olika trafikslagen behöver samverka bättre för att transportkedjorna ska hänga samman. Resenärens och näringslivets behov ska stå i fokus. En gemensam myndighet kan också utveckla beställarfunktionen, så att produktiviteten inom anläggningsbranschen ökar och kostnaderna minskar.

Planeringsprocess och uppföljningar
Genom att de olika trafikslagen arbetar mer integrerat i ett Trafikverk görs en kraftsamling för att möta framtidens utmaningar när det gäller klimat och miljö, trängselproblem och regional utveckling.

I utredningen föreslås också en ny planeringsprocess som utgår från en samlad funktion för sammanvägning och planering av åtgärder för samtliga trafikslag. I processen ingår löpande uppföljningar och den föreslås bli kontinuerlig med planer som fastställs årligen.

Planeringen omfattar tre fyraårsperioder där den första perioden innehåller specificerade åtgärder. Förändringarna motiveras bland annat av att ökad stabilitet på kort sikt och ökad flexibilitet på längre sikt eftersträvas.Utvärderingsfunktion
För att i högre utsträckning lära av både lyckade och mindre lyckade infrastrukturprojekt, föreslås i utredningen att en utvärderingsfunktion bildas. Den har uppgiften att granska och kvalitetssäkra beslutsunderlag, utvärdera implementeringen av olika åtgärder samt deras effekter.


Kontakt:
Regeringens utredare Nils Gunnar Billinger 08-405 8018