Diskrimineringsombudsmannen

Trakasserade systrar får en ursäkt och en kvarts miljon

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 11:14 CET

De två systrarna utsattes för kränkningar i skolan under flera år.  DO har nu träffat en förlikning med kommunen som ger systrarna en ursäkt och sammanlagt 250 000 kronor.

Två systrar har anmält till Diskriminerings­ombuds­mannen (DO) att de har utsatts för kränkande behandling under sin skoltid. De anmälda händelserna handlar främst om etniska trakasserier som inträffade mellan 2006 och 2009.

DO har utrett anmälningarna och bedömt att båda systrarna har utsatts för omfattande kränkningar av andra elever och att kommunen som huvudman för skolan brustit i sin skyldighet att utreda, åtgärda och förebygga dessa kränk­ningar. Bristerna har varit sådana att kommunen är skadeståndsskyldig gentemot systrarna.

DO har därför beslutat att stämma kommunen i domstol varefter en förlikning har träffats. Kommunen medger i förlik­ningen att det funnits brister i skolans och kommunens hantering av den kränkande behandling systrarna utsatts för och beklagar det lidande som dessa brister har orsakat.

Systrarna får sammanlagt 250 000 kronor av kommunen som också har vidtagit åtgärder för att förhindra att andra elever ska hamna i samma situation.

 – Det här är förstås en väldigt tragisk historia, men det är glädjande att kommunen har tagit sitt ansvar på det sätt man gjort genom förlikningen.  Tjejerna har också uppskattat ursäkten man fått, den kan förhoppningsvis hjälpa dem att lägga detta bakom sig, säger Anders Wilhelmsson, processförare på DO.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.