Rederi AB Transatlantic

TRANSATLANTIC: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:35 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41603


Fortsatt resultatförbättring

· Även under det tredje kvartalet redovisade koncernen en god resultatnivå - främst till följd av en fortsatt god utveckling på offshoremarknaden.

· Koncernresultatet före skatt för det tredje kvartalet uppgick till 32 MSEK (33) För jämförbara enheter förbättrades resultatet med 16 MSEK till 32 MSEK (16)

· Atlanttrafiken påverkades negativt av den finska arbetsmarknadskonflikten och under tredje kvartalet lägre volymer för tidningspapper

· God utveckling i Europatrafiken

· Utfall för januari-september 2005:

(F g år pro forma inom parentes)

Nettoomsättning MSEK 1 855 (2 010)
Operativt resultat MSEK 118 (71)
Resultat före skatt MSEK 352 (72) - SEK/aktie 11,40 (2,30) Resultat efter aktuell skatt MSEK 352 (72) - SEK/aktie 11,40 (2,30)
Resultat efter full skatt MSEK 341 (50) - SEK/aktie 11,10 (1,60)

Eget kapital den 30 september 2005 uppgick till 37,20 SEK/aktie (24:80 pro forma vid utgången av 2004). Soliditeten var vid delårsperiodens utgång 35% (26% per 2004-12-31).

· Resultatet för helåret exklusive realisationsresultat och IFRS-effekter väntas förbättras väsentligt jämfört med föregående års proformaresultat.


Transatlantics verksamhet, mål och strategi
Rederi AB Transatlantic har i början av 2005 bildats som ett resultat av att B&N Nordsjöfrakt AB och Gorthon Lines AB har fusionerats.

Transatlantic driver sjöfart med inriktning på s k industriell sjöfart i en organisation som, efter avyttring av Torrlast-verksamheten, omfattar tre divisioner; Atlanttrafik, Europatrafik och Isbrytning/Offshore. Atlant- och Europatrafiken är inriktad på kontraktstrafik för framför allt skogs- och stålindustrin. Isbrytning/Offshore bygger på kombinationsfartyg med långtidskontrakt och garanterade intäkter för isbrytning samt i övrigt sysselsättning med främst riggförflyttningar inom offshoremarknaden.

Transatlantics affärsidé är att i ett nära och aktivt kundsamarbete marknadsföra, utveckla och leverera marknadens mest effektiva transportlösningar.

Transatlantics mål är att vara marknadsledande inom sina segment, med en lönsamhet som ger ägarna en god avkastning. Målet är en avkastning på eget kapital på minst 12% och en soliditet som inte understiger 30%.

Transatlantics styrelse har fastställt koncernens strategi för de närmaste åren. Denna betonar främst tillväxt och uthållig lönsamhet inom ramen för den organisation som koncernen nu har efter avyttringen av torrlastverksamheten. Tillväxten skall ske både organiskt och genom förvärv. Koncernen har också en stor öppenhet för att utveckla olika partnerskap i syfte att bredda verksamheten eller för att genomföra olika investeringar och projekt.

Tillväxtambitionen kommer att kräva investeringar i nytt tonnage liksom i ersättningstonnage. Dessa omfattar samtliga divisioner och skall genomföras utan att äventyra koncernens finansiella mål. Det betyder också att koncernens tonnagebehov delvis kommer att lösas genom charteravtal och genom att externa investorer helt eller delvis engagerar sig i den flotta koncernen opererar.

Strategin och utvecklingen av koncernen ställer stora krav på kvalitet, säkerhet och miljö, liksom lyhördhet för kundkrav och förändringsbenägenhet.Allmän utveckling under det tredje kvartalet

Perioden har präglats av en fortsatt god konjunktur men en säsongsmässig nedgång i efterfrågan på tonnage har negativt påverkat utvecklingen inom vissa segment.

· Atlanttrafiken har även under det tredje kvartalet påverkats av
arbetsmarknadskonflikten inom skogsindustrin i Finland samt också av en viss nedgång i volymer av tidningspapper från Kanada. Resultatet försämrades därför jämfört med föregående år.

· I Europatrafiken utvecklades linjetrafiken något sämre än föregående år medan bulkverksamheten och systemtrafiken av skogsprodukter gav ett bättre resultat än under motsvarande period ifjol.
Divisionens resultat blev oförändrat jämfört med föregående år.

· Inom Isbrytning/Offshore var efterfrågan på tonnage och sysselsättningen för divisionens fartyg bra under perioden.
Resultatet blev väsentligt bättre än föregående år.

· Fortsatt höga kostnader för bunkerolja har påverkat koncernens resultat negativt liksom stigande USD-räntor.

Koncernens operativa resultat för det tredje kvartalet blev 30 MSEK (33). I resultatet för föregående år ingick 17 MSEK avseende division Torrlast. Divisionen avyttrades under andra kvartalet 2005.


Koncernresultat

Koncernens nettoomsättning för årets första nio månader minskade jämfört med föregående år, dels till följd av att Torrlastdivisionen avyttrats, dels till följd av att Atlanttrafikens verksamhet negativt påverkades av bl a lockout- och strejksituationen i Finland. Koncernomsättningen uppgick till 1 855 MSEK (2 010).

För perioden januari-september blev resultat före kapitalkostnader ("EBITDA") totalt 534 MSEK (253) och koncernens resultat före skatt uppgick till 352 MSEK (72). Resultatet har påverkats positivt av omstruktureringsposter om netto 158 MSEK (0), samt - som en följd av fusionen mellan B&N och Gorthon Lines - en upplösning (i enlighet med IFRS) av negativ goodwill om 74 MSEK.

Resultatet per aktie efter aktuell skatt uppgick till 11.40 SEK (2,30).

Resultatet för delårsperioden framgår av följande sida samt av bilagt niomånadersbokslut.


(För fullständig rapport se bifogad fil)