Rederi AB Transatlantic

TransAtlantic har fått konkurrensmyndighetens godkännande till förvärvet av Trans Viking

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:03 CEST

TransAtlantic har fått relevant konkurrensmyndighets godkännande till förvärvet av utestående aktier i de bolag som ingår i Trans Viking - det joint venture bolag inom affärsområde Offshore/Icebreaking som ägs till lika delar av Rederi AB TransAtlantic och norska Kistefos AS, genom dotterbolaget Viking Supply Ships AS.

Transaktionen offentliggjordes av TransAtlantic den 13 augusti 2010. Transaktionen avses ske genom apportemission, varvid betalning sker med nyemitterade A- och B-aktier i TransAtlantic, och är föremål för beslut på bolagsstämma i TransAtlantic som kommer att hållas den 22 september 2010. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs separat. Transaktionen är även villkorad av att berörda långivare ger sina medgivanden.

För ytterligare information kontakta t.f. VD Stefan Eliasson, tel 0304 67 47 00.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi. Verksamheten är indelad i två affärsområden; Offshore/Icebreaking och Industrial Shipping. Fartygsflottan består av 38 fartyg samt tre ankarhanteringsfartyg under beställning med leverans 2010-2011 samt fartyg inchartrade på kortare perioder. Bolaget har ca 1 100 anställda.  Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2010 kl. 08:00.