Transportföretagen

TransportGruppen kritisk till Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik 2030

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 13:45 CET

Utredaren Thomas B Johanssons slutbetänkande överlämnades i dag till It- och energiminister Anna-Karin Hatt. TransportGruppen är mycket kritisk till utredningen som de tycker brister både
i måluppfyllelse och konsekvensanalys.

Johansson har på uppdrag av regeringen arbetat med att försöka uppfylla regeringens prioritering från 2008 om en ”fossiloberoende fordonsflotta 2030”. Utredningen har tolkat detta som ”ett vägtransportsystem vars fordon i huvudsak drivs med biodrivmedel eller elektricitet”, utvidgat analyserna och samtidigt genomfört ett namnbyte till ”fossilfri fordonstrafik 2030”.

- Vi upplever inte att utredningen lyckas visa hur Sverige ska kunna gå före EU på klimatområdet och samtidigt klara såväl samhällets transportbehov som näringslivets konkurrenskraft. Målsättningen om
att minska CO2 med 80 procent verkar snarare grundade på förhoppningar än faktiska analyser, säger Maria Nygren, vice vd för TransportGruppen.

TransportGruppen vänder sig särskilt mot utredningens utvidgning till andra frågor än de i direktiven – exempelvis stadsplanering och prioriterad kollektivtrafik etc. som anses kunna bidra till minskad biltrafik i Sverige totalt – som bygger på för grunda analyser, inte minst på grund av det korta tidsperspektivet och det ökade transportbehov som prognostiserats.  

- Analyserna av åtgärder, förutom fordonsteknik och bränslen, är ofärdiga och oseriösa. Bristen på konsekvensanalys av föreslagna åtgärder innebär en stor risk att dessa inte ger önskvärda resultat.
Det blir därmed omöjligt att bedöma om åtgärderna verkligen minskar samhällets totala klimatpåverkan, säger Maria Nygren.

Mot bakgrund av bristerna i utredningen anser TransportGruppen att en djupare analys krävs för att kunna ligga till grund för politiska beslut.

 

 

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Bussarbetsgivarna (BuA), Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har drygt 11 300 medlemsföretag med runt 163 000 anställda.