Humana

Tre av sju granskade kommuner i Norrbottens län saknar strategi för äldreboenden

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2014 10:00 CET

Ny undersökning:  
Tre av sju granskade kommuner i länet saknar strategi för äldreboenden
Under det senaste decenniet har mer än var femte plats på äldreboenden försvunnit. Trots att det råder brist på boenden på många håll saknar sex av tio undersökta kommuner i landet en strategi för hur behoven av ska säkerställas de närmaste tio åren. I Norrbottens län saknar tre av sju granskade kommuner en strategi. Samtidigt uppger två av tre personer i åldern 55-65 att de tror att de kommer att behöva hjälp av anhöriga för att få den omsorg de behöver. Det framgår av nya siffror som Humana presenterar idag. 

- Resultaten visar att många kommuner inte arbetar strategiskt med att tillgodose behoven av platser på äldreboenden, trots att utmaningarna är väl kända. Om inte åtgärder vidtas i Norrbotten riskerar skillnaderna mellan olika kommuner att öka, och fler kommer att stå utan plats och därmed vara beroende av att anhöriga tar ansvar, säger Eva- Lotta Sandberg, tf Affärsområdeschef på Humana.

Humana presenterar idag en delrapport från två undersökningar om framtidens äldreomsorg.  Kommunundersökningen, där 131 kommuner deltagit, visar att nära sex av tio kommuner inte har någon strategi för hur behoven av äldreboenden ska säkerställas de kommande tio åren. I Norrbottens län uppger tre av sju undersökta kommuner att de saknar strategi. Däremot har fler kommuner engagerat sig i frågor som rör äldreomsorgens innehåll. Till exempel har fem av de sju granskade kommunerna i länet en strategi för att säkerställa att kosten som serveras inom äldreomsorgen är näringsrik.

I den andra undersökningen, där över 1000 personer i åldern 55-65 år besvarat frågor kring hur de ser på sin framtida äldreomsorg, framgår att många inte räknar med att äldreomsorgen kommer att kunna möta deras behov. Två av tre tror att de kommer att behöva hjälp av anhöriga för att få den omsorg de behöver. Många är samtidigt insatta i vilka olika boendeformer som finns för äldre som inte kan bo kvar hemma. Fler än sex av tio uppger att de har bra kännedom om de olika alternativen.

- Det är centralt att diskutera hur morgondagens äldreomsorg ska lösas, och där har politiker och tjänstemän men även privata aktörer ett ansvar och en viktig roll i att se till att äldre får sina behov av omsorg tillgodosedda. Skriftliga strategier för att säkerställa tillgång till vårdplatser på äldreboenden kan vara en viktig utgångspunkt för kommunerna i Norrbotten, säger Eva- Lotta Sandberg.

Opinionsundersökningen till personer 55-65 år genomfördes i juni 2013 av Novus på uppdrag av Humana. Drygt 1000 personer ingick. Kommunundersökningen riktades till högsta ansvariga tjänsteman inom äldreomsorgen i respektive kommun, genomfördes maj-juni, 2013. Se tabeller på nästa sida.

För mer information kontakta Humana:   
Eva- Lotta Sandberg, tf Affärsområdeschef 
Tel: 070-733 88 55 
E -post: eva-lotta.sandberg@humana.se 

Maria Bergström, Kommunikatör
Tel: 070- 164 89 72
E- post: maria.bergstrom@humana.se


Har kommunen någon skriftlig strategi för hur behoven av äldreboenden de närmaste tio åren ska säkerställas?

Procent

Antal svarande kommuner

Ja

41%

54

Nej

59%

77

Summa

100%

131

Har kommunen någon skriftlig strategi eller motsvarande för att säkerställa att kosten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsrik och nyttig?

Procent

Antal svarande kommuner

Ja

86%

114

Nej

14%

18

100%

132


Tror du att dina anhöriga kommer att behöva hjälpa till för att du ska få den äldreomsorg du behöver?

Antal intervjuer: 1183

Procent

Ja

66%

Nej

15%

Vet ej

19%

I vilken utsträckning känner du till vilka boendeformer som finns idag för äldre personer som inte kan bo kvar hemma?

Antal intervjuer: 1183

Procent

Känner till i hög utsträckning

15%

Känner till i ganska hög utsträckning

47%

Varken eller

19%

Känner till i ganska låg utsträckning

16%

Känner inte till alls

3%

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Våra övriga verksamheter är LSS-boenden, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg samt skola för elever med funktionsnedsättning. Vi är över 10 000 medarbetare över hela landet som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv