Stockholms Läns Landsting

Tre lyckade klimatprojekt inom Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:00 CEST

Tre klimatinvesteringsprojekt som Stockholms läns landsting har genomfört har utsetts till ”Goda exempel” av Naturvårdsverket. Syftet är att lyfta fram projekt vars resultat kan inspirera andra samhällsaktörer. Utvalda projekt är Huddinge sjukhus lustgasdestruktionsanläggning, SL:s depå för biogas och Waxholmsbolagets projekt ”Sparsam körning till sjöss”.

– Naturvårdsverkets beslut uppmärksammar bredden i våra olika verksamheters satsningar på åtgärder som kan bidra till en minskad klimatpåverkan, säger Anna Linusson, miljöchef Stockholms läns landsting.  

Stockholms läns landstings satsning på minskade utsläpp av lustgas startade i och med klimatinvesteringsprogrammet. Den första anläggningen installerades 2004 och lyfts nu fram som ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläpp av växthusgaser. 95-97 procent av den lustgas som samlas in bryts ned till kvävgas och syrgas. Arbetet har sedan gått vidare med Stockholms läns landstings initiativ till ett nationellt lustgaskonsortium. Flertalet landsting har antagit mål för att minska sina lustgasutsläpp och innan årets slut kommer det att finnas totalt elva anläggningar på förlossningssjukhus runt om i Sverige. Lustgas har drygt 300 gånger större klimatpåverkan än koldioxid.

I Waxholmsbolagets projekt ”Sparsam körning” fick fartygens befälhavare utarbeta metoder för att minska drivmedelsförbrukningen och för ändamålet installerades bränsledatorer. Resultatet blev över förväntan. Bränsleförbrukningen skiljer så mycket som 10-15 procent mellan anpassad körning och full fart inom ramen för befintlig tidtabell.

SL: s bussdepå Söderhallen har byggts om till en biogasdepå för att kunna försörja mellan 120 och 140 biogasbussar med bränsle. Biogassatsningen har inneburit minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen, minskat buller och en bättre luftkvalitet. Framförallt bidrar denna satsning till att målet att minst hälften av landstingets transporter ska drivas med förnybara bränslen blir enklare att nå.

Svenska statens stöd till klimatinvesteringsprogram, Klimp, innebär att Naturvårdsverket stödjer kommuner och andra aktörer med bidrag till långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Stödet uppmuntrar till lokalt engagemang och lokala initiativ. 50-70 procent av kostnaden finansieras av den lokala verksamheten. Genomförandet av programmen pågår till och med 2012. Ungefär tio procent av alla projekt ska väljas ut som demonstrations-projekt, ”Goda exempel”, vars resultat ska kunna inspirera andra och leda till efterföljd.  

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/godaexempel.

För mer information, kontakta:
Anna Linusson, miljöchef Stockholms läns landsting, 08-737 43 54, 070-737 43 54

Miljö Steg 5 är Stockholms läns landstings miljöprogram för perioden 2007-2011, med konkreta miljömål och en måluppfyllelse som redovisas årligen. Landstingets långsiktiga miljöarbete leder till att länets invånare har tillgång till friskare luft och renare vatten.